Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

SIŽP pokutovala za porušenie podmienok integrovaného povolenia

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) popri štátnom dozore v oblasti životného prostredia vydáva integrované povolenia na činnosť prevádzok v priemysle a poľnohospodárstve podľa zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (IPKZ). V minulom roku vydala SIŽP ďalších 568 právoplatných rozhodnutí. Popri tom inšpektori kontrolovali plnenie podmienok vydaných integrovaných povolení. Urobili 213 kontrol, porušenie predpisov zistili v 62 prípadoch. Za porušenie zákona uložili 74 pokút v celkovej výške takmer 150 tisíc eur a nariadili 135 opatrení na odstránenie zistených nedostatkov. Najvyššiu pokutu, 20 tisíc eur, uložili inšpektori spoločnosti Amylum Slovakia v Bolerázi za porušenie stavebného zákona.

Tri stavby stavala bez povolenia špeciálneho stavebného úradu, ktorým je v prípade integrovaného povoľovania inšpekcia a jednu stavbu začala prevádzkovať bez kolaudačného rozhodnutia. Takisto za porušenie stavebného zákona uložili pokutu vo výške 15 tisíc eur prevádzke povrchových úprav komponentov pre automobilový priemysel v spoločnosti ALRO Slovakia v Trnave. Za nedodržanie podmienok integrovaného povolenia v prevádzke výroby buničiny uložili pokutu 13 280 eur Bukocelu v Hencovciach. Pokuty sú príjmom Environmentálneho fondu a spätne sa vracajú do oblasti životného prostredia. Do štátneho rozpočtu idú zasa správne poplatky za podanie žiadostí o vydanie integrovaného povolenia. Vlani ich vybrali v celkovej sume takmer 100 tisíc eur.

Súčasťou integrovaných povolení sú aj stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia pre uvedené prevádzky. Namiesto množstva povolení pre jednotlivé zložky životného prostredia, ktoré predtým vydávali rôzne orgány štátnej a verejnej správy, vydáva teraz inšpekcia pre činnosť príslušných prevádzok jedno prehľadné integrované povolenie. Hlavný prínos pre prevádzkovateľov je v tom, že ich partnerom je len jeden orgán štátnej správy v životnom prostredí vrátane stavebného poriadku. Tento systém zároveň umožňuje inšpekcii posúdiť prevádzku komplexne a stanoviť podmienky v povolení zamerané na prevenciu znečisťovania životného prostredia.

Nový zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, ktorý nadobudol účinnosť 15. marca, rozširuje počet prevádzok, ktoré budú musieť mať na svoju činnosť vydané integrované povolenie. Inšpekcia musí do 7. januára 2014 preskúmať všetky doteraz vydané povolenia. Prevádzkovatelia musia pri aktualizácii povolenia predložiť východiskovú správu, ktorú bude inšpekcia schvaľovať a to už pri podaní žiadosti o zmenu integrovaného povolenia od 15. marca 2013. Taktiež sa rozširuje konanie IPKZ o udeľovanie súhlasov a povolení v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany povrchových a podzemných vôd, odpadov, poľnohospodárskej pôdy, lesných pozemkov, veterinárnej ochrany územia a v oblasti stavebného konania. Najvyššie nároky sa kladú v oblasti výkonu environmentálnych kontrol, kde sa zvyšuje počet kontrol, ktoré bude inšpekcia robiť raz za rok alebo raz za tri roky v závislosti od závažnosti vplyvu činnosti prevádzky na životné prostredie.

Zdroj: SIŽP, Odbor komunikácie MŽP SR