Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Novinky pre držiteľov živočíchov a rastlín patriacich do CITES

Novela vyhlášky CITES z dielne Ministerstva životného prostredia prináša nové tlačivá na vedenie evidencie pre držiteľov ohrozených živočíchov a rastlín. Vzťahuje sa na tie exempláre, ktoré patria do príloh Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín a príslušných nariadení EÚ. Novinkou sú aj nové tlačivá dokladov preukazujúcich ich pôvod alebo spôsob nadobudnutia. Vyhláška nadobudla účinnosť 15. marca. Pôvodné tlačivá môžu držitelia plazov, vtákov, cicavcov a rastlín používať do konca prechodného obdobia – 15. júna.

Novela vyhlášky vznikla pre zosúladenie s novelou zákona CITES. Celé znenie novely vyhlášky a tlačivá je možné nájsť na internetovej stránke ministerstva životného prostredia: http://www.minzp.sk/postupy-ziadosti/ochrana-prirody-krajiny/obchodovanie-ohrozenymi-druhmi-organizmov-cites/.

CITES je medzinárodný dohovor, ktorý upravuje obchodovanie s ohrozenými druhmi živočíchov a rastlín. Cieľom dohovoru je zabezpečiť ich ochranu pred úplným vyhubením vplyvom bezohľadného získavania pre obchodné účely. Pod ochranu CITES patrí viac ako 30 000 druhov živočíchov a rastlín. Ohrozené druhy rastlín a živočíchov sú podľa stupňa ohrozenia rozdelené do 4 príloh (A,B,C,D). Režim obchodovania je pre druhy zaradené v jednotlivých prílohách odlišný.

Odbor komunikácie MŽP SR