Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Novela geologického zákona prinesie väčšiu ochranu pred zosuvmi pôdy

Výstavba na miestach, ktoré ohrozujú zosuvy pôdy, by už mala patriť minulosti. Obce a mestá by pri územnom plánovaní mali povinne rešpektovať stanoviská MŽP SR a geológov, ktorí rizikové územia podrobne mapujú. Nové pravidlá má riešiť novela geologického zákona, ktorú pripravilo Ministerstvo životného prostredia SR. „Tieto kroky môžu nielen ochrániť majetok, zdravie a životy občanov, ale súčasne ušetria štátu množstvo financií na prieskum a sanáciu v havarijných prípadoch,“ zdôraznil minister životného prostredia Peter Žiga.

Zosuvy postihli tvrdo najmä východnú časť Slovenska, po extrémnych zrážkach na jar a v lete v roku 2010. V Nižnej Myšli, Kapušanoch, Prešove a na ďalších lokalitách poškodili 136 rodinných domov, 38 muselo byť zbúraných a 11 museli obyvatelia nútene opustiť. V stave ohrozenia bolo ďalších približne 400 stavieb. Ukázalo sa, že výstavba nebrala do úvahy informácie o nebezpečných deformáciách svahu.

Novela geologického zákona stanoví povinnosť orgánom územného plánovania rešpektovať údaje geologického charakteru – najmä údaje o zosuvných územiach (ale aj údaje o ložiskách nerastov, o prítomnosti využiteľných zásob podzemných vôd, geotermálnej energii, starých banských dielach a ďalších).

MŽP SR, najmä v záujme ochrany budúcich stavieb, bude ako dotknutý orgán štátnej správy vo svojom záväznom stanovisku k navrhovanej územnoplánovacej dokumentácii poskytovať informácie o zosuvných územiach a iných geologických hazardoch a stanovovať podmienky využiteľnosti takýchto území. Týmto spôsobom bude zabezpečený tzv. systém predbežnej opatrnosti a prevencia nežiaducich stavebných zásahov do rizikových území. Štát súčasne nebude musieť vynakladať množstvo prostriedkov na prieskum a sanáciu havarijných zosuvov, ktorých vznik podporil človek svojimi aktivitami.

Aktuálne na Slovensku registrujeme viac ako 21 tisíc svahových deformácií, ktoré porušujú územie s rozlohou 257 tisíc hektárov, čo je približne 5,25 % rozlohy Slovenska. Takmer 90% z toho predstavujú zosuvy. Slovensku zosuvy potenciálne ohrozujú takmer sto kilometrov diaľnic a ciest I. triedy, takmer 600 kilometrov ďalších ciest, desiatky kilometrov plynovodov, vodovodov a takmer 30 tisíc pozemných stavieb.

Zdroj: Odbor komunikácie MŽP SR