Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

EnvirOtázniky 2012/2013

Slovenská agentúra životného prostredia, Centrum tvorby krajiny, environmentálnej výchovy a vzdelávania, vyhlásila ôsmy ročník úspešnej olympiády o životnom prostredí EnvirOtázniky. Prihlásiť sa treba do konca apríla. V predchádzajúcom ročníku sa do súťaže zapojilo vyše 1 300 žiakov z 222 základných škôl druhého stupňa.

Cieľom olympiády je zvýšiť záujem žiakov základných škôl o prírodovedné predmety a o problematiku životného prostredia ešte pred rozhodovaním sa o budúcom štúdiu na stredných školách. Súčasne má prispieť k zvyšovaniu environmentálneho vedomia, informovanosti o trvalo udržateľnom rozvoji a angažovanosti žiakov v otázkach životného prostredia doma, v škole a vo svojom regióne.
Olympiáda pozostáva z 10 otázok v každej z nasledovných oblastí: Európsky významne druhy rastlín a živočíchov, pôda, rašeliniská a mokrade, sídliskoví susedia, environmentalistika a zaujímavosti starého kontinentu. Termín uzávierky súťaže je 30. apríla 2013. Traja najúspešnejší riešitelia získajú zaujímavé a hodnotné vecné ceny. V tomto ročníku špeciálnu cenu do súťaže venuje Európska environmentálna agentúra (EEA). Portál súťaže: www.envirotazniky.sk

Kontakt:

Slovenská agentúra životného prostredia
Centrum tvorby krajiny, environmentálnej výchovy a vzdelávania
Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania

Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
telefón: +421 048 43 74 173
mobil: 0917 453 327
e-mail:
veronika.kovacikova@sazp.sk