Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Súťaž o Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie v SR 2013

Pri príležitosti Svetového dňa biodiverzity, ktorý sme si pripomenuli 22. mája, vyhlasuje Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku (ASPEK) v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR po štvrtý raz súťaž o Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie. Jej cieľ na národnej aj európskej úrovni je podpora aktivít podnikateľských subjektov, ktoré si uvedomujú svoju zodpovednosť k súčasným, ale aj budúcim generáciám a svojimi činmi výrazne prispievajú k znižovaniu negatívnych vplyvov na životné prostredie. Záštitu nad súťažou prevzal minister životného prostredia Peter Žiga.

Ide o národné kolo významnej európskej súťaže European Business Awards for the Environment (EBAE), ktorú vyhlasuje Európska komisia+. Podmienka účasti na európskej úrovni je získanie popredného umiestnenia v národnej súťaži. Výsledok snaženia súťažiacich firiem musí byť nadštandardný prístup k riešeniu environmentálnych vplyvov, uplatňovanie vlastných iniciatív a inovatívnych postupov, ktoré znamenajú výrazný progres a prínos pre hospodársky a spoločenský rozvoj bez závažnej ujmy na životnom prostredí a na prírodných zdrojoch. Kritériá hodnotenia aktivít prihlásených do súťaže zdôrazňujú v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja významné celospoločensky uznávané hodnoty - ochranu životného prostredia a šetrné zaobchádzanie s prírodnými zdrojmi. Spoločný dôraz požiadaviek vo všetkých kategóriách (manažérstvo, produkt, proces a medzinárodná spolupráca) je inovatívnosť postupov v prihlasovaný aktivitách.
Termín na predloženie prihlášok do súťaže je 6. september 2013. Všetky informácie súvisiace so súťažou sú na internetovej stránke www.aspek.sk .

Zdroj: Odbor komunikácie MŽP SR, ASPEK