Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Slovenská agentúra životného prostredia má 20 rokov

Rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia – Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) vznikla 17. mája 1993. Jej základnou úlohou, ktorú jej dala vláda bolo zabezpečiť a koordinovať odborné úlohy ochrany a tvorby životného prostredia. Túto úlohu plní už 20 rokov. Okrem toho zabezpečuje úlohy z národných environmentálnych akčných programov, zo stratégií, koncepcií a programov jednotlivých sektorov starostlivosti o životné prostredie.

SAŽP so sídlom v Banskej Bystrici začala oficiálne svoju činnosť 1. júna 1993. Prevzala niektoré odborné činnosti, ktoré pred vznikom Ministerstva životného prostredia SR v roku 1992 zabezpečovala Slovenská komisia pre životné prostredie a nahradila aj federálny Ústav pre životné prostredie.

Postupne pribúdali agentúre nové odborné úlohy, vyplývajúce z uznesení vlády SR a Národnej rady SR, pristúpenia SR do EÚ, Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), Európskej environmentálnej agentúry (EEA), ďalších medzinárodných inštitúcií a z viacerých medzinárodných dohovorov v gescii Ministerstva životného prostredia.

V rámci organizačnej štruktúry sa v agentúre do súčasnosti vytvorili štyri centrá: Centrum environmentalistiky a informatiky, Centrum tvorby krajiny, environmentálnej výchovy a vzdelávania,Centrum odpadového hospodárstva a environmentálneho manažérstva, Centrum plánovania prírodných a energetických zdrojov. To, čo ich všetkých spája, je ochrana životného prostredia.

Verejnosť sa môže najčastejšie stretnúť s aktivitami SAŽP, akými sú:

  • hodnotenie environmentálnej situácie na Slovensku: zhromažďovanie, vyhodnocovanie a zverejňovanie súhrnných údajov o environmentálnej situácii, jej príčinách  a dôsledkoch
  • budovanie a prevádzkovanie informačných systémy z oblasti ŽP, vývoj, technická realizácia a prevádzka jednotlivých programových aplikácií, kompletných informačných systémov
  • plánovanie ochrany životného prostredia v mestách a zachovanie hodnôt vidieckej krajiny a jej sídiel, charakteristického vzhľadu
  • spracúvanie a vyhodnocovanie informácií o vzniku odpadu, nakladaní s ním a jeho likvidácii
  • environmentálne označovanie produktov
  • realizácia opatrení na ochranu a racionálne využívanie prírodných zdrojov, zabezpečovanie ekologickej stability a biodiverzity
  • formovanie environmentálneho povedomia detí a mládeže. Pravidelne každý rok organizuje SAŽP medzinárodný festival filmov o životnom prostredí ENVIROFILM.

 Zdroj: SAŽP