Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Minister Peter Žiga predstavil koncepciu nového zákona o odpadoch

Ministerstvo životného prostredia SR predložilo do pripomienkového konania legislatívny zámer zákona o odpadoch. Stalo sa tak po niekoľkých mesiacoch intenzívnej diskusie s odborníkmi, predstaviteľmi zamestnávateľov, samosprávy a akademickej obce. Jeho cieľom je zaviesť opatrenia na výrazné zníženie ukladania odpadov na skládky a podpora separovania. Zámer hovorí o zákaze skládkovania vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu, ako je plast, sklo, kov alebo papier a vyšších pokutách a právomoci polície v boji proti nelegálnym skládkam. Rezort navrhujeúplný zákaz výkupu kovov od fyzických osôb v zberniach druhotných surovín azániku má Recyklačný fond. Envirorezort predpokladá, že návrh zákona by sa mal na rokovanie vlády dostať po skončení pripomienkového konania v júli. Ak s ním bude vládny kabinet súhlasiť, začne ministerstvo pripravovať jeho paragrafové znenie.

„Chceme, aby Slovensko patrilo k moderným európskym krajinám aj v oblasti odpadov. Našim cieľom, je, aby na skládkach končilo menej odpadu a aby sme odpad viac recyklovali a zhodnocovali. Chceme do systému zaviesť poriadok a transparentnosť,“ informoval minister životného prostredia Peter Žiga.

Nový zákon by mal zaviesť a uplatňovať rozšírenú zodpovednosť výrobcov a dovozcov za odpad, ako je to obvyklé v iných členských štátoch EÚ. Pozornosť sa v tomto prípade sústredí na komunálnu úroveň a komunálny odpad. Napríklad organizácie výrobcov a dovozcov v prípade odpadov z obalov a odpadov ako sú plasty, papier, sklo, či kovy, budú musieť uzatvoriť zmluvy s obcou, ktorá o to požiada. Pre obce preto bude výhodné separovať, pričom rezort bude podporovať vznik zberných dvorov pre združenia obcí. Výsledkom bude, že na skládkach významne ubudne množstvo odpadu.

V tomto procese má nezastupiteľnú úlohu obec, ktorá stanovuje podmienky pri zaobchádzaní a zbere odpadov. Pokiaľ sa bude viac separovať a odpadu ubudne, môžu byť výsledkom aj menšie poplatky za odpad.

Ministerstvo navrhuje v legislatívnom zámere zákona zrušenie Recyklačného fondu. Ten už naplnil svoju nespornú historickú úlohu, ako bolo napríklad vybudovanie kapacít recyklačného priemyslu. Avšak hoci zodpovednosť za plnenie záväzkov nesú výrobcovia a štát, fond prijímal a využíval prostriedky podľa svojich predstáv. Nie je možná efektívna kontrola využitia jeho prostriedkov ministerstvom životného prostredia, európska legislatíva sa vybrala iným smerom a príjmy Recyklačného fondu významne poklesli.

Envirorezort plánuje vybudovať prehľadný a aktuálny informačný systém, ktorý zmapuje toky odpadov. Cieľom je jasný a transparentný systém evidencie, o ktorom sa hovorí už roky. Súčasné údaje, sú často nepresné a neúplné.

„Vieme, že nový systém zaobchádzania s odpadmi nedocielime zo dňa na deň, a vyžiada si aj zmenu myslenia ľudí. Výsledkom však môže byť čistejšie Slovensko, poriadok v systéme a v konečnom dôsledku aj menšie poplatky za odvoz odpadu,“ dodal minister Peter Žiga.

Bez ohľadu na čiastkové opatrenia pokračujú krádeže kanalizačných poklopov, transformátorov, káblov, zlodeji sa neštítia ani kostolov, cintorínov, alebo pamätných tabúľ. Takýmto konaním spôsobujú nemalé hospodárske škody a iné škody. Podľa štatistiky policajného zboru v roku 2011 zlodeji spáchali viac ako 1500 krádeží farebných kovov a spôsobili škodu za takmer 3 milióny 400 tisíc eur. Čiastkové opatrenia pokles krádeží neznížili. Občania budú mať možnosť o kovový odpad odovzdať bezodplatne na zberné dvory v obci.

Odbor komunikácie MŽP SR