Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Medzinárodný deň biodiverzity si pripomíname 22. mája

Biologická diverzita predstavuje rozmanitosť všetkých foriem života, zahŕňa v sebe ekosystémy, rastlinné a živočíšne druhy, mikroorganizmy a ich génové informácie. Pri príležitosti Medzinárodného dňa biodiverzity – 22. mája pripravila rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia – Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši prednášky pre žiakov stredných škôl. Zamerané boli na územnú a druhovú ochranu v národných parkoch Slovenska. Pre najmenších pripravili rozprávanie o spoznávaní vtáčích druhov.
Envirorezort v súčasnosti pracuje aj na novej stratégii ochrany biodiverzity do roku 2020. Vychádza pritom z materiálu Európskej komisie. Tá predstavila súbor cieľov a opatrení na zabránenie straty biodiverzity s názvom „Naša životná poistka, naše prírodné bohatstvo: Stratégia EÚ pre biodiverzitu do roku 2020“. Cieľom je prijať opatrenia na zachovanie a zlepšenie rozmanitosti života na Zemi – biodiverzity.

Slovenská republika je krajinou s bohatou rozmanitosťou fauny a flóry. Na Slovensku je popísaných 11 300 rastlinných druhov a viac ako 28 800 živočíšnych druhov. Ohrozenosť nižších rastlín na Slovensku predstavuje v súčasnosti 16,3 %. Ohrozenosť vyšších rastlín je 40,3 %. Stavovcov je ohrozených 59 %, až 70 % druhov rýb, ďalej všetky druhy obojživelníkov, takmer 92 % druhov plazov, ale aj 46 % hniezdiacich druhov vtákov a 69 % druhov cicavcov.

Ochrana biologickej diverzity sa stala jednou z priorít medzinárodnej environmentálnej politiky čo viedlo k prijatiu Dohovoru o biologickej diverzite 22. mája 1992 v kenskom meste Nairobi. Slovenská republika sa stala členskou krajinou Dohovoru v roku 1994 a plní si záväzky vyplývajúce z neho. Dohovor o biologickej diverzite je zmluvou pre tretie tisícročie, postavenou na uznaní hodnoty spoločného prírodného dedičstva a na úcte ku všetkým ostatným formám života.

Odbor komunikácie MŽP SR