Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Vodohospodári zvýšia ochranu Starej Ľubovne pred povodňami

Slovenský vodohospodársky podnik zvýši protipovodňovú ochranu mesta Stará Ľubovňa, ktoré postihla v roku 2010 ničivá povodeň. Podnik dobuduje hrádze na takmer dvojkilometrovom úseku po oboch stranách rieky Poprad v ohrozenej časti Mýtnej ulice. Vodohospodári na práce vynaložia z vlastných zdrojov 1,3 milióna eur a časť diela dokončia už v tomto roku. Výstavba sa začína dnes, odovzdaním staveniska.

V prvej etape zvýšia ľavobrežnú ochrannú hrádzu rieky Poprad, aby odolala storočnej vode a upravia zaústenie potoka Pasterník. V roku 2014 bude nasledovať budovanie ochrannej pravobrežnej hrádze. „Chceme akcelerovať výstavbu reálnych protipovodňových opatrení aj na zraniteľných miestach, ktoré ukázala povodeň v roku 2010. Našim cieľom je pomôcť Starej Ľubovni a jej obyvateľom, aby sa cítili pred storočnou vodou bezpečnejšie,“ povedal minister životného prostredia Peter Žiga. Dielo zabráni rozlievaniu vodného toku Poprad a zvýši protipovodňovú ochranu priľahlého územia a ochranu zastavaného územia mesta Stará Ľubovňa.

Vplyvom klimatických zmien a zmien v nedostatočnej akumulácii povrchových vôd v celom povodí toku Poprad, sa počas prívalových dažďov v súčasnosti prejavujú časté povodne. Zvýšené prietoky počas prívalových dažďov majú za následok vybrežovanie vôd z koryta toku. V tomto území tok ohrozuje pri povodňových prietokoch zástavbu a technickú infraštruktúru s priľahlými pozemkami. Hydrotechnické posúdenie s aktuálnymi hydrologickými údajmi preukázalo, že existujúca ľavobrežná zemná hrádza, podobne ako pravá strana, nezabezpečujú ochranu priľahlého územia pred storočnou vodou. Počas najničivejšej povodne 4. júna 2010 sa voda v tomto úseku mimoriadne rýchlo vyliala po oboch stranách toku, koryto sa „stratilo“ a voda pretekala v páse širokom cca 400 metrov, kde zaplavila okrem 74 rodinných domov aj množstvo hospodárskych objektov, štyri výrobné firmy a reštauráciu.

SVP, Odbor komunikácie MŽP SR