Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

SIŽP povolila stavbu modernej a ekologickej výrobne polyetylénu

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) vydala rozhodnutie o povolení stavby novej výrobne polyetylénu v spoločnosti Slovnaft v Bratislave. Pôjde o jednu z najväčších prevádzok na Slovensku, ktoré vyhovujú moderným požiadavkám na ekológiu. Nová výrobňa s projektovanou kapacitou výroby 220 tisíc ton polyetylénu za rok bude spĺňať kritériá najlepších dostupných techník BAT (Best Available Techniques). Bude nepretržite pod kontrolou, jednotlivé sekcie budú navzájom prepojené a automaticky diaľkovo ovládané bezpečnostným riadiacim systémom. Emisie prchavých organických látok vo výrobni splnia limity platné od roku 2016.

Konanie o vydaní integrovaného povolenia sa sústredilo na šesť hlavných oblastí: ochranu ovzdušia, povrchových a podzemných vôd, odpady, ochranu zdravia ľudí, ochranu prírody a krajiny a stavebné konanie. K povoleniu stavby a novej prevádzky dodali stanoviská takmer dve desiatky orgánov štátnej správy. SIŽP na základe konania, preskúmaním žiadosti o výstavbu v zmysle zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (zákon o IPKZ) a hľadísk uvedených v ustanoveniach stavebného zákona, tiež na základe vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov, zistila, že sú splnené podmienky na výstavbu podľa zákona IPKZ, stavebného zákona a zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania, a rozhodla o jej povolení.
SIŽP je nielen odborný kontrolný orgán, ale od vstupu našej krajiny do Európskej únie vykonáva tiež povoľovaciu činnosť v rámci integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia.

Zdroj: SIŽP, Odbor komunikácie MŽP SR