Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Rada Envirofondu schválila dotácie v Programe obnovy dediny 2013

Rada Environmentálneho fondu schválila zoznam žiadateľov, ktorým sa ujdú dotácie v Programe obnovy dediny 2013. Medzi úspešných 63 obcí a mikroregiónov envirofond rozdelí celkovo 300 tisíc eur. Proces hodnotenia a výberu projektových žiadostí mal viacero kôl. Zastrešovala ho Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP).

Riadilo sa Metodikou hodnotenia žiadostí obcí a mikroregiónov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny (POD), platnej pre rok 2013. V nej boli definované hodnotiace kritériá Každú žiadosť najskôr nezávisle individuálne hodnotili dvaja hodnotitelia. Na spoločnom zasadnutí hodnotiteľov individuálne hodnotenia spriemerovali a zostavili výsledný zoznam žiadostí s bodovým ohodnotením. Zoznamom sa následne zaoberala pracovná skupina, zložená zo zástupcov Ministerstva životného prostredia SR, Združenia miest a obcí Slovenska, Vidieckeho parlamentu na Slovensku, Spolku pre obnovu dediny a SAŽP. Pracovná skupina definovala výberové kritériá s ohľadom na fakt, že limitovanou plánovanou výškou finančnej podpory nebolo možné podporiť všetky najlepšie projektové žiadosti, t.j. tie, ktoré v bodovom hodnotení dosiahli maximálny počet 100 bodov. Výberové kritériá zohľadňovali veľkosť žiadateľa (boli uprednostnené menšie obce) a aktivitu žiadateľa v predchádzajúcich ročníkoch POD (prednosť dostali tí žiadatelia, ktorí ešte nedostali vôbec dotáciu z POD alebo ju dostali menejkrát). Do POD 2013 zaslalo žiadosti spolu 675 obcí a mikroregiónov na celkovú sumu 3.275.899,84 eur. Z toho nesplnilo 11,6% žiadostí formálne požiadavky a nepostúpili do ďalšieho hodnotenia. 52% žiadostí bolo na drobné realizácie, 13,9% žiadalo dokumentáciu, 4,4% propagačné a vzdelávacie aktivity a 18,1% boli kombinované požiadavky. Najviac žiadostí, 21,3% z celkového počtu bolo rovnako z Košického aj Prešovského kraja.

Program obnovy dediny sa na Slovensku začal v roku 1998 a je v súlade s uznesením vlády a príslušnými dokumentmi. Žiadosť o poskytnutie podpory a Usmernenie k POD boli uverejnené na stránkach www.obnovadediny.sk . Uzávierka prihlášok bola 31. októbra 2012.
V POD 2013 nastalo v porovnaní s minulým ročníkom niekoľko zmien – zmenila sa štruktúra podporovaných oblastí (Ochrana zložiek životného prostredia, Ochrana a tvorba krajiny, Obnova a tvorba verejných priestranstiev, Zvyšovanie povedomia o hodnote vidieckej krajiny) a aj výška finančnej požiadavky – u obcí na 5.000 eur (predtým 3.500 eur) a 8.000 eur u mikroregiónov (predtým 7.000 eur). Nezmenil sa charakter požiadaviek – Dokumentácie, Drobné realizácie a Osvetovo-propagačné a výchovno-vzdelávacie aktivity. Žiadatelia (obce a mikroregionálne združenia obcí - mikroregióny) mohli žiadať aj na kombináciu uvedených charakterov.

SAŽP, Odbor komunikácie MŽP SR