Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Olympiáda o životnom prostredí EnvirOtázniky má víťazov

Takmer jeden a pol tisíca žiakov z vyše troch stoviek základných škôl sa prihlásilo do VIII. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže o životnom prostredí EnvirOtázniky 2012/2013. Začiatkom februára ju vyhlásilo Centrum tvorby krajiny, environmentálnej výchovy a vzdelávania Slovenskej agentúry životného prostredia v Banskej Bystrici. Cieľ olympiády bol zvýšiť záujem žiakov základných škôl o prírodovedné predmety a o problematiku životného prostredia a prispieť k zvyšovaniu environmentálneho vedomia a angažovanosti žiakov v otázkach životného prostredia doma, v škole a regióne.

Olympiáda pozostávala z desiatich otázok v každej z oblastí: Európsky významné druhy rastlín a živočíchov, Pôda, Rašeliniská a mokrade, Sídliskoví susedia, Environmentalistika a
Zaujímavosti starého kontinentu. Súťažilo 1 449 žiakov II. stupňa z 317 základných škôl. Porota, vytvorená z odborných zamestnancov Slovenskej agentúry životného prostredia, sa rozhodla udeliť ceny štyrom žiakom s najvyšším počtom bodov. Keďže rovnaký bodov dosiahli dvaja súťažiaci, o prvom mieste museli rozhodnúť „rozstrelové“ otázky, ktoré určili celkového víťaza. Stal sa ním Samuel Blažek zo Základnej školy Sadová, Senica.
Získal aj špeciálnu cenu, ktorú do súťaže prvýkrát venovala Európska environmentálna agentúra (EEA). Druhé miesto obsadila Nikola Jančeková zo Základnej školy Ďumbierska, Banská Bystrica. O 3. miesto sa delia dvaja žiaci, ktorým sa porota rozhodla udeliť vecné ceny v rovnakej hodnote - Bianka Tanyasiová zo Základnej školy s Materskou školou, Komenského ulica, Poprad a Alexandra Kulichová zo Základnej školy na Ul. kpt. Nálepku, Nové Mesto nad Váhom. Žiakom, ktorí získali 50 bodov a viac, udelia diplom za úspešné absolvovanie olympiády.
Tento ročník súťaže bol financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci projektu „Zlepšenie environmentálneho povedomia v oblasti ochrany prírody a krajiny (vrátane NATURA 2000)“.

Zdroj: SAŽP, Odbor komunikácie MŽP SR