Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Konferencia Nerastné suroviny Slovenskej republiky – udržateľnosť a potenciál

Spojiť zástupcov všetkých odvetví, zaoberajúcich sa nerastnými surovinami a pokúsiť sa vytvoriť „Národnú platformu pre oblasť nerastných surovín“ ako jednotného fóra, z ktorého budú vychádzať podstatné rozhodnutia v tejto problematike – to bol cieľ konferencie na tému Nerastné suroviny Slovenskej republiky – udržateľnosť a potenciál. 28. mája ju zorganizoval Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v Bratislave.

Aktuálnu problematiku nerastných surovín je nevyhnutné riešiť v európskom meradle, pretože hospodárstvo EÚ je v poslednom období silne závislé na ich dodávkach, potrebných najmä v spotrebnej elektronike. Dovozné reštrikcie, ktoré sa na ne vzťahujú, majú výrazne stúpajúci trend. V niektorých prípadoch vyústili do embarga (kritické nerastné suroviny v zmysle klasifikácie EÚ). Postoj Európskej komisie k tejto problematike deklaroval v úvodnej prednáške M. Grohol, člen DG pre podnikanie a priemysel. Odzneli aj prednášky na tému surovinového potenciálu Slovenska a možností jeho uplatnenia v súčasnosti, stavu získavania a spracovania nerastných surovín, stavu a perspektív hutníctva, ako aj recyklačnej problematike. Konferencia sa tiež zaoberala legislatívnymi aspektmi, ktoré tieto činnosti vymedzujú, vrátane vzdelávacích aktivít pre danú oblasť na univerzitách. Bohatá diskusia poukázala na množstvo problémov a otvorených otázok, ktoré bude potrebné v blízkej budúcnosti riešiť. Na konferencii sa zúčastnilo 42 zástupcov geologických, ťažobných a spracovateľských organizácií z verejnej a súkromnej sféry, ktoré reprezentovali top manažéri, predstavitelia baníckej komory, zväzu baníctva a hutníctva a najvyšší pedagogickí pracovníci univerzít.

Význam konferencie podčiarkla prítomnosť štátnych tajomníkov rezortov životného prostredia V. Ferencza a školstva Š. Chudobu. Zámer a hlavný výstup podujatia bola potreba zjednotiť všetky zainteresované strany pôsobiace v danej problematike tak, aby Slovensko mohlo v európskom a svetovom priestore vystupovať v oblasti nerastných surovín ako celistvá skupina jasne formulujúca svoje zámery. Z toho dôvodu organizátor konferencie podal návrh na vytvorenie „Národnej Platformy pre oblasť nerastných surovín“ ako jednotného fóra, z ktorého budú vychádzať podstatné rozhodnutia, formujúce a ovplyvňujúce túto oblasť pre ďalšie obdobia. Záverečným jednomyseľným písomným schválením návrhu „Platformy“ dali účastníci konferencie jasný signál smerom k nadriadeným orgánom a k verejnosti, že problematika nerastných surovín je aktuálna.

Odbor komunikácie MŽP SR, ŠGÚDŠ