Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Bratislava očakáva rekordný prietok Dunaja pripravená

Slovenský vodohospodársky podnik ukončil v pondelok podvečer inštaláciu mobilných prvkov protipovodňovej ochrany v Bratislave na úroveň storočnej vody. Vyhlásený je III. stupeň povodňovej aktivity (SPA) pre úsek Dunaja medzi Bratislavou a Sapom, vrátane objektov VD Gabčíkovo a na dolných úsekoch Váhu, Hrona a Ipľa v dosahu vzdutia Dunaja. Na rieke Morava v úseku Devín – Devínska Nová Ves a taktiež v Komárne je vyhlásený III. SPA. Dnes o 12:15 namerali na Dunaji v Devíne výšku hladiny 972 a v Bratislave 1031 centimetrov.

V utorok, 4. júna v neskorých večerných hodinách vodohospodári nainštalovali mobilné hradenie naprieč cestou medzi Devínom a Devínskou Novou Vsou, cesta je neprejazdná. Čerpanie prieskových vôd bolo začaté aj v oblasti Karlovej Vsi – na vyústení Čierneho potoka a pri botanickej záhrade.

Počas dnešného dňa (5. júna) budú nainštalované mobilné hradenia na ochranu mesta Štúrovo.

Na Slovanskom nábreží vodohospodári posilnili ďalším čerpadlom prečerpávanie priesakových vôd do Dunaja. Celkovo sú tam nasadené štyri čerpadlá. Pokračuje prevádzka v povodňovom režime na čerpacích staniciach Zohor a Devínska Nová Ves (na Morave), Kľúčovec a Patince (na Dunaji), Nová Osada a Lándor (na Váhu), Aszód (Malý Dunaj).

V Komárne je zahradený Zátvorný objekt, ktorý uzatvára bazén lodeníc a zabezpečuje ochranu mesta Komárno. Na stupni Gabčíkovo a Čunovo regulujú hladiny hornej vody a zvýšený prietok do starého koryta Dunaja tak, aby v zdrži Hrušov udržiavali retenčný priestor s objemom cca 20 miliónov m3. Na stupni Gabčíkovo je od pondelka 18. hodiny prerušená plavba. Zamestnanci SVP nepretržite hliadkujú na úsekoch s vyhláseným II. a III. SPA.

V Komárne bude pokračovať uzatváranie otvorov v protipovodňovom múre tak, aby boli práce ukončené do 18. hodiny. Pripravujú sa prehrádzky v priesakových kanáloch. Je zabezpečené udržiavanie hladiny v západnom bazéne. Na miesta predpokladaných zásahov priviezli piesok na plnenie vriec.

V Čunove bolo rokovanie technického štábu. Dohodlo sa rozdelenie prietokov medzi staré koryto Dunaja (3 650 m3/s) a VE Gabčíkovo (3 950 m3/s). SHMÚ poskytol informáciu o očakávaných kulmináciách: Devín 940 – 980 cm vo štvrtok popoludní, Bratislava 980 – 1020 cm vo štvrtok podvečer, Medveďov 930 – 980 cm v piatok, Komárno 830 – 860 cm v sobotu popoludní a Štúrovo 750 – 800 cm v sobotu večer.
SVP, Odbor komunikácie MŽP SR