Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

MŽP SR vyhlásilo súťaž na nákup techniky pre rezort a jeho organizácie

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo súťaž na nákup informačno – komunikačných technológií. Verejné obstarávanie sa bude týkať ministerstva a jeho jedenástich rezortných organizácií. Víťazný uchádzač získa rámcovú zmluvu na obdobie štyroch rokov v hodnote približne 16 miliónov 487 tisíc eur. Táto hodnota však predstavuje maximálnu sumu a nebude sa musieť vyčerpať, pretože nákup sa bude odohrávať na princípe objednávok. Podstatná časť z tejto sumy sa bude refundovať z operačných programov a finančných mechanizmov Európskej Únie (napríklad Operačný program Životné prostredie, prípadne program LIFE+ Nature). Rezort postupuje aj na základe odporučení Najvyššieho kontrolného úradu po jeho kontrole.

Podrobnosti verejného obstarávania a podmienky účasti uchádzačov sú zverejnené na internetovej stránke rezortu životného prostredia (http://www.minzp.sk/sluzby/oznamenia-verejnej-sutazi/oznamenia-vyhlaseni-verejneho-obstaravania/nadlimitne-zakazky/informacno-komunikacne-technologie-ikt.html) alebo na stránke Úradu pre verejné obstarávanie (http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/204028) Ministerstvo postupuje v maximálnej miere transparentne, dbalo na stanovenie takých podmienok, aby vylúčilo podozrenia z akejkoľvek účelovosti a v procese využije aj elektronickú aukciu.

Rezort životného prostredia pristúpil k obstarávaniu, ktoré sa bude týkať výpočtovej techniky, ako aj komunikačnej a informačnej infraštruktúry, na základe mapovania potrieb a plánov rezortu a jeho rezortných organizácií, vrátane plánovaných projektov. Táto infraštruktúra je na samotnom ministerstve v niektorých prípadoch v havarijnom stave a na hranici životnosti, pričom rezort neobstarával techniku už dva roky.

Obstarávanie centrálnym spôsobom ušetrí náklady na kapacity verejného obstarávania u jednotlivých organizácií a predpokladom vyššieho objemu služieb sú aj nižšie finálne ceny. Rezort a jeho organizácie tak v príslušnom období nebudú musieť obstarávať čiastkovo jednotlivé položky, čím by sa proces predĺžil, bol by náročnejší a menej finančne výhodný.
Záujemcovia, ktorí spĺňajú podmienky, sa už môžu na rezort obrátiť a vyžiadať si súťažné podklady. Lehota na predkladanie ponúk uplynie v polovici augusta a súťaž bude ukončená najneskôr do konca roka.

Odbor komunikácie MŽP SR