Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Dvadsaťročné obdobie sucha sa v ramennom systéme Dunajské Kriviny čoskoro skončí

Vodohospodárom a ochranárom z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia BROZ sa podarilo priviesť vodu do oblasti Dunajské Kriviny nachádzajúcej sa v blízkosti obce Dobrohošť asi 20 km od Bratislavy. Spoločne so zástupcami z Ministerstva životného prostredia SR a Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave otvorili nápustný prívod vody do ramenného systému. Táto oblasť by tak opäť mala prilákať pôvodné druhy obojživelníkov – ropuchy, rosničky, skokanov, ale aj vtákov ako haju tmavú a bociana čierneho.

Projekt realizovali v rámci programu LIFE+ Ochrana vtáctva Podunajska, ktorý finančne podporilo Ministerstvo životného prostredia SR. Celková výška projektu je vyše 4,6 mil. eur, príspevok EK predstavuje cca 2,3 mil. eur, zo štátneho rozpočtu pôjde zhruba 1,9 mil. eur.

„Ministerstvo životného prostredia víta a podporuje všetky aktivity, ktoré smerujú k návratu vzácnej fauny do ekosystémov Dunajských luhov, jedinečných v európskom kontexte. Zároveň rezort pozitívne hodnotí činnosť svojej organizácie Vodohospodárskej výstavby v realizácii aktivít, ktoré smerujú k obnove prírodných biotopov v tomto území,“ povedala Lenka Jamborová, riaditeľka zo sekcie ochrany prírody a tvorby krajiny MŽP SR.

Profitovať z vody budú aj okolité lesy, takisto trpiace nedostatkom vody. Príprava revitalizačných prác trvala niekoľko rokov a pre opätovné privedenie vody do ramien a mokradí bola nevyhnutná kompletná rekonštrukcia objektu spájajúceho prívodný kanál ramennej sústavy s oblasťou Dunajských Krivín.

„Aj na príklade revitalizovaného ramenného systému Dunajských Krivín, ktoré budú poskytovať útočisko množstvu vodných organizmov je možné prezentovať úspešnú spoluprácu vodohospodárov a ochranárov pri spoločnej snahe o obnovu vnútrozemskej delty Dunaja,“ zdôraznil generálny riaditeľ Vodohospodárskej výstavby Ladislav Lazár.

Podľa slov predsedu BROZ Tomáša Kušíka, Dunajské luhy prišli za posledných dvadsať rokov o obrovskú časť svojho bohatstva, ale systematickými a premyslenými opatreniami je možné obnoviť aspoň časť prírodných krás, ktoré nám unikátna vnútrozemská delta Dunaja poskytuje.

Zdroj: Odbor komunikácie MŽP SR, BROZ

Zdroj: BROZ