Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Tlačiť Poslať stránku

Bratislava bude vypúšťať čistejšiu odpadovú vodu, projekt podporí EÚ

05.02.2013

Z čistiarní odpadových vôd v bratislavských mestských častiach Petržalka a Vrakuňa by mala prúdiť čistejšia odpadová voda. To je cieľom projektu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti pod názvom Odkanalizovanie podunajskej časti Bratislavského regiónu, ktorý tvorí súčasť Operačného programu Životné prostredie. Voda v novej kvalite má spĺňať všetky ustanovenia európskej smernice o čistení komunálnych odpadových vôd, najmä v ukazovateľoch dusík a fosfor. V uplynulých dňoch projekt posúdila a schválila Európska komisia. Súčasne sa ním zníži znečistenie povrchových a podzemných vôd a zlepší sa kvalita života v danej oblasti. Na projekt v celkovej hodnote 50,4 milióna eur prispeje Únia z Kohézneho fondu sumou 25,7 milióna, zo štátneho rozpočtu pribudne vyše 4 a pol milióna eur. Je to už šiesty veľký vodárenský projekt, ktorý Slovensku podporila Európska únia.

 

V ústrednej čistiarni odpadových vôd (ÚČOV) Vrakuňa v rámci projektu prebudujú jestvujúci systém na systém RADN (regenerácia, anaeróbia, denitrifikácia, nitrifikácia). Na zabezpečenie biologického odstraňovania dusíka a fosforu treba zväčšiť objemy aktivačných nádrží, kompletne vymeniť technologické zariadenia v aktivačných nádržiach, prebudovať jestvujúci 24 linkový systém na 2 linky, vymeniť technologické zariadenia v dúcharni, zmeniť systém prečerpávania vratného a prebytočného kalu a zmodernizovať technologické zariadenie v dosadzovacích nádržiach. Po realizácii projektu budú teda v ÚČOV Vrakuňa v prevádzke len dve linky biologického čistenia, tie však zabezpečia, že kvalita vypúšťanej vyčistenej vody bude spĺňať všetky legislatívne požiadavky SR a EÚ.
V čistiarni odpadových vôd (ČOV) Petržalka v rámci projektu prebudujú súčasné 4-linkové biologické čistenie s klasickou aktiváciou na 2 linkový systém RADN. Zmodernizujú aj mechanické čistenie a časť kalového hospodárstva. Zlepšia sa tak podmienky na biologické čistenie odpadovej vody so zameraním na odstraňovanie dusíka a fosforu.
Projekt pomôže dosiahnuť súlad s európskou smernicou o čistení komunálnych odpadových vôd vyriešením jednej aglomerácie a zároveň bude zabezpečené napojenie na dve zrekonštruované ČOV od približne 618 245 ekvivalentných obyvateľov Vlastníkom a prevádzkovateľom zrekonštruovaných ČOV je Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., ktorá bude systém prevádzkovať.

Slovensko získava z eurofondov na zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd desiatky miliónov eur. Brusel už v uplynulých mesiacoch odsúhlasil vodárenský projekt na Orave za vyše 87 miliónov eur, ďalší na hornej Nitre za 102 mil. eur, projekt trenčianskych vodárov za vyše 83 mil., projekt Považskej vodárenskej spoločnosti za 66 mil. eur, ako aj projekt skupinovej kanalizácie Ružomberok a ČOV Liptovské Sliače. Ten predložila Vodárenská spoločnosť Ružomberok v celkovej hodnote 26,7 mil. eur. Projekty pomáhajú napĺňať záväzok SR voči Európskej únii, zabezpečiť kanalizáciu pre obce a mestá nad 2000 obyvateľov do roku 2015.

Zdroj: Odbor komunikácie MŽP SR