Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Tlačiť Poslať stránku

Za odpady uložili inšpektori pokuty v celkovej výške 200 tisíc eur

25.02.2013

Inšpektori odpadového hospodárstva Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) vlani urobili 784 kontrol, nedostatky zistili pri vyše tretine z nich. Za porušenie právnych predpisov pri nakladaní s odpadmi uložili 258 pokút v celkovej výške takmer 200 tisíc eur. Najvyššiu pokutu, 16 tisíc eur, dostala spoločnosť Olimex v Trnave. Firma, ktorá zbiera použité jedlé oleje, nepredložila dokumentáciu, potrebnú na výkon kontroly. Všetky pokuty sú príjmom Environmentálneho fondu a spätne sa vracajú do oblasti životného prostredia.

 

Bratislavská spoločnosť EKO PRIMA-STAV, ako držiteľ odpadu, tiež nepredložila na vyžiadanie dokumentáciu a neposkytla pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom, čo ju stálo 15 000 eur. Spoločnosť DK Inert Europe v Rovinke dostala pokutu 13 000 eur za to, že uložila v katastrálnom území Nových Košarísk vyše 20 000 metrov kubických stavebného odpadu na inom mieste, ako určoval zákon.
Najviac, 240 kontrol, vykonali inšpektori u pôvodcov a držiteľov odpadu. Kládli pri nich dôraz najmä na kontrolu nakladania s nebezpečným odpadom. Porušenie zákona zistili pri 108 z nich. 150 kontrol urobili inšpektori na základe podnetov a petícií, pričom porušenie zákona o odpadoch zistili v 64 prípadoch. Najčastejšie išlo o čierne skládky, neohlasovanie stanovených údajov z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, nevedenie a neuchovávanie evidencie o druhoch odpadu, s ktorými držiteľ odpadu nakladá a o ich zhodnotení a zneškodnení. Vyše tretinu podnetov podali občania, ďalšie boli z orgánov verejnej správy, mimovládnych organizácií, Ministerstva životného prostredia SR a Štátnej ochrany prírody SR a od iných subjektov. Až vyše 38 percent podnetov bolo anonymných, inšpektori sa nimi takisto zaoberali.
Vlani vykonali tiež 62 kontrol, zameraných na dodržiavanie povinností pri cezhraničnej preprave odpadu, z toho bolo 54 na štátnych hraniciach. Počas nich skontrolovali 3 055 nákladných automobilov, prichádzajúcich na naše územie, z ktorých 16 vozidiel prepravovalo odpad. Všetky mali doklady v súlade s platnou legislatívou.
Najvyšší, takmer 70-percentný podiel porušenia právnych predpisov, zistili inšpektori pri 55 kontrolách nakladania obcí s komunálnym a drobným stavebným odpadom. Popri závažných nedostatkoch v evidencii odpadu si vo viacerých obciach aj v minulom roku neplnili zákonnú povinnosť zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemného odpadu s cieľom jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedeného odpadu z domácností s obsahom škodlivín a drobného stavebného odpadu.

Zdroj: SIŽP, Odbor komunikácie MŽP SR