Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Tlačiť Poslať stránku

Vláda prijala stratégiu znižovania znečisťujúcich častíc v ovzduší

11.02.2013

Vláda na dnešnej schôdzi prijala Stratégiu pre redukciu látok PM10. Ide o častice, ktoré sú voľne rozptýlené v ovzduší a pochádzajú z výfukových plynov alebo zo spaľovania tuhých látok. Slovensko tak reaguje na proces infringementu, v ktorom je, podobne ako mnoho ďalších európskych krajín, za neplnenie požiadaviek Smernice Európskeho Parlamentu a Rady o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe.

 

Pomer znečisťujúcich častíc zo spaľovania tuhých látok v ovzduší by sa mal na Slovensku dosiahnuť napríklad podporou využitia slnečnej energie v domácnostiach. V environmentálne zaťažených oblastiach by sa mali minimálne dve percentá elektriny vyrábať pomocou solárnych panelov či tepelných čerpadiel. Podpora by mala smerovať aj do výskumných, vývojových a realizačných projektov, ktoré sú zamerané na využívanie geotermálnych vôd pre energetické účely. Mal by sa optimalizovať aj druh a kvalita palív v lokálnych kúreniskách na vykurovanie domácností. Spolufinancovaním výmeny vykurovacích telies sa majú podporiť výlučne zariadenia s nízkou produkciou tuhých látok. Okrem toho chcú zaviesť legislatívne nástroje možnosti kontroly domácich kúrenísk a malých zdrojov tak, ako je to pri veľkých a stredných zdrojoch. Zabezpečiť sa má aj evidencia lokálnych kúrenísk s relevantnými údajmi. "My túto vec, samozrejme, komunikujeme aj s predstaviteľmi ZMOS-u," povedal po rokovaní vlády minister životného prostredia Peter Žiga. Pripúšťa, že sa to bude dotýkať mnohých občanov, ktorí majú vykurovanie zabezpečené jednoduchším spôsobom. Aj v tejto oblasti však podľa neho treba hľadieť na vplyvy na životné prostredie.
Druhou veľkou oblasťou znižovania látok PM10 sú potrebné opatrenia v oblasti dopravy. Podľa stratégie treba sledovať a vyhodnocovať dodržiavanie zákona o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel. Pri cestnom mýte na nákladné autá by sa mali viac diferencovať sadzby podľa emisných tried. V mestách chcú regulovať dopravu inteligentnými systémami jej riadenia. Jedným z ich cieľov by malo byť aj odstraňovanie kongescií a znečisťovania ovzdušia. Dosiahnuť sa to dá napríklad navádzaním a odkláňaním dopravy na obchádzkové trasy v prípade, ak hodnoty emisií PM10 presiahnu isté hodnoty.

Materiál hovorí aj o možnosti vytvoriť nízkoemisné zóny, ak to miestne komunikácie umožňujú. Mali by byť najmä v územiach s vyššou hustotou obyvateľstva, prevažne v mestách, a kde je za neuspokojivú kvalitu ovzdušia zodpovedná predovšetkým cestná doprava. V obciach by sa podľa stratégie v doprave mali kombinovať cenové režimy pre bežnú dopravu s efektívnymi službami verejnej dopravy a infraštruktúrou pre cyklistickú a ostatnú nemotorizovanú dopravu. Vyriešiť treba aj nabíjanie a dopĺňanie paliva do ekologických vozidiel. Materiál počíta aj s mnohým ďalšími opatreniami. Minister Žiga by si vedel predstaviť v našich podmienkach nízkoemisnú zónu napríklad v Tatrách, alebo oblastiach, ktoré až tak nie sú zahltené dopravou, ale sú podstatné pre turistiku a cestovný ruch. Podľa jeho slov sa takáto politika ľahšie robí v tých veľkých mestách, kde je vybudované metro, ktoré napríklad Bratislave chýba.

Zdroj: SITA, OK MŽP SR