Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Tlačiť Poslať stránku

SIŽP: Vlani takmer 3 600 kontrol, pokuty za vyše 637 tisíc eur

12.02.2013

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) urobila v minulom roku 3 584 kontrol. Pri štvrtine z nich zistila porušenia právnych predpisov, za ktoré uložili inšpektori 713 pokút v celkovej výške 637 273 eur. Tie sú príjmom štátneho rozpočtu, idú na účet Environmentálneho fondu a spätne sa vracajú do oblasti životného prostredia. Najvyššiu pokutu, 20 tisíc eur, uložili inšpektori spoločnosti Amylum Slovakia v Boleráze za nedodržanie podmienok vydaného integrovaného povolenia v prevádzke spracovania kukurice.

 

Spoločnosť ViOn v Zlatých Moravciach dostala pokutu 17 000 eur za vyrúbanie 165 drevín v katastrálnom území mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves bez súhlasu orgánu ochrany prírody. Slovenská plavba a prístavy-Lodenica, s.r.o., Bratislava zaplatila za nedovolené zaobchádzanie so škodlivými látkami, ktoré spôsobili mimoriadne zhoršenie vôd v Malom Dunaji, pokutu 16 597 eur. Pokutu rovných 16 000 eur uložili inšpektori spoločnosti Olimex v Trnave, ktorá ako subjekt, vykonávajúci zber použitých jedlých olejov, nepredložila orgánu štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve na vyžiadanie dokumentáciu, potrebnú na výkon kontroly.
Z hľadiska zvyšovania environmentálneho vedomia verejnosti kládli inšpektori aj v minulom roku osobitný dôraz na prešetrovanie podnetov, ktoré dostali predovšetkým od občanov, mimovládnych organizácií a podnikateľských subjektov. Prešetrili ich vyše 700, pričom porušenie zákona zistili v 224 prípadoch. Popri kontrolnej činnosti pokračovala SIŽP v minulom roku aj v povoľovacej, konkrétne vo vydávaní integrovaných povolení na činnosť tých prevádzok, na ktoré sa vzťahuje zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. Vydala 568 právoplatných rozhodnutí. „Environmentálne povedomie občanov a podnikateľských subjektov sa zlepšilo, o čom svedčí pokles porušenia právnych predpisov v životnom prostredí o 2,6 percenta v porovnaní s rokom 2011,“ zdôraznil pri hodnotení minulého roka generálny riaditeľ SIŽP Oto Hornák. Na tomto trende sa podieľa aj dôsledná kontrolná činnosť inšpekcie. Kým v prvých rokoch jej vyše dvadsaťročnej existencie dosahoval podiel porušenia právnych predpisov v niektorých oblastiach životného prostredia až 70 percent, vlani to bolo v priemere 25,31 percenta. Podľa Ota Hornáka pritom prioritne nestavajú na pokutách, ale na zvyšovaní environmentálnej disciplíny a vedomia podnikateľských subjektov a občanov.

Slovenská inšpekcia životného prostredia vznikla v roku 1991. Je odborným kontrolným a správnym orgánom, prostredníctvom ktorého Ministerstvo životného prostredia SR vykonáva štátny dozor vo veciach starostlivosti o životné prostredie. Jej kontrolná a povoľovacia činnosť má nezastupiteľnú úlohu pri ochrane životného prostredia na Slovensku.

Zdroj: SIŽP, OK MŽP SR