Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Tlačiť Poslať stránku

Publikácie EEA o stave životného prostredia aj na MŽP SR

27.02.2013

V priestoroch Ministerstva životného prostredia SR sú oddnes k dispozícii informačné publikácie Európskej environmentálnej agentúry (EEA). Obsahujú odborné správy, ktoré zhodnocujú stav jednotlivých zložiek životného prostredia, vzťahy medzi nimi a vplyv ľudskej činnosti na prostredie a zdravie človeka. EEA sústreďuje svoju činnosť na vypracovávanie širokého rozsahu hodnotení, analýz stavu a trendov, ako aj hospodárskych a sociálnych tlakov v oblasti životného prostredia.

 

Ročne vyjde niekoľko správ, všetky sú dostupné aj on-line a je možné ich bezplatne stiahnuť z webovej stránky EEA. Návštevníci MŽP SR budú mať k dispozícii tlačené verzie najnovších správ. V slovenskom jazyku vychádza každoročne publikácia Signály, ktorá na príkladoch každodenného života ukazuje nielen problémy životného prostredia ale aj možnosti ich efektívneho riešenia. Late Lessons from Early Warnings, volume II. - správa, ktorá tohto roku vzbudila záujem odbornej a laickej verejnosti, upozorňuje na nepovšimnuté signály hroziaceho nebezpečenstva, ktoré v niektorých prípadoch viedli k poškodeniu životného prostredia, zdravia a dokonca k úmrtiam. Publikácia obsahuje 20 prípadových štúdií, ktoré odkrývajú príčiny stojace za otravami priemyselnou ortuťou, problémami s plodnosťou spôsobenými pesticídmi, či za farmaceutikami meniacimi ekosystémy. V niekoľkých prípadoch je spomenuté aj Slovensko. Počas roka 2013 vydá EEA niekoľko publikácií, medzi inými Ecosystem Capital Accounts and their policy applications, Environment and health in Europe, Quality of bathing water – 2012 bathing season, Review of the EU bioenergy potential in a resource efficiency perspective.

Európska environmentálna agentúra je jednou z pätnástich špecializovaných agentúr Európskej únie a jedným z jej decentralizovaných orgánov. Zriadili ju v roku 1990 a sídli v dánskej Kodani. Súčasne s ňou vznikla aj Európska environmentálna informačná a monitorovacia sieť Eionet, ktorej činnosť EEA koordinuje. EEA má v súčasnosti 32 členských krajín a 7 spolupracujúcich krajín Západného Balkánu. Sieť EIONET združuje takmer 300 odborných organizácií po celej Európe. Cieľom Agentúry je podpora trvalo udržateľného rozvoja a dosiahnutie významného a merateľného zlepšenia životného prostredia Európy prostredníctvom poskytovania spoľahlivých a nezávislých informácií o životnom prostredí. Zároveň vyvíja scenáre, hodnotí politiku a zabezpečuje kvalitu údajov. Svoje služby poskytuje najmä Európskej komisii, Európskemu parlamentu a Európskej rade, ale aj laickej i odbornej verejnosti EÚ. Priamym partnerom EEA a zároveň jej Národným ohniskovým bodom NFP (National Focal Point) za SR sa v roku 2001 stala Slovenská agentúra životného prostredia. Viac o EEA v slovenskom jazyku: http://www.eea.europa.eu/sk/

SAŽP, Odbor komunikácie MŽP SR