Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Tlačiť Poslať stránku

Inšpekcia ochrany vôd: Pri pätine kontrol zistili porušenie predpisov

18.02.2013

Porušenie právnych predpisov zistili vlani inšpektori ochrany vôd Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) pri pätine z 1098 kontrol a uložili 202 pokút v celkovej výške 211 972 eur. Najvyššiu pokutu vo výške 16 597 eur podľa zákona o vodách uložili Slovenskej plavbe a prístavom - Lodenici, s. r. o., v Bratislave. Dostala ju za nedovolené zaobchádzanie so škodlivými látkami. Pri rozrezávaní zvyškov starých lodí vtedy unikli ropné látky, ktoré spôsobili mimoriadne zhoršenie vôd v Malom Dunaji. Všetky pokuty sú príjmom Environmentálneho fondu a spätne sa vracajú do oblasti životného prostredia.

 

Bratislavská vodárenská spoločnosť dostala pokutu 10 000 eur za nedovolené vypúšťanie splaškových odpadových vôd v bezdažďovom období v meste Holíč do vodného toku Výtržina. Po 5 000 eur museli zaplatiť spoločnosti K+R v Dunajskej Lužnej a Bioplyn v Horovciach v okrese Púchov za porušenie povinností pri zaobchádzaní so škodlivými látkami, čím spôsobili mimoriadne zhoršenie vôd. Inšpektori ochrany vôd kontrolovali predovšetkým dodržiavanie zákona o vodách, zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a zákona o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh. V minulom roku zaregistrovali 117 prípadov mimoriadneho zhoršenia vôd, čo je približne na úrovni roka 2011. Najčastejšie ho spôsobilo ľudské konanie a nevyhovujúci technický stav zariadenia a objektov, v ktorých sa zaobchádzalo so škodlivými látkami. V najväčšej miere sa na mimoriadnom zhoršení vôd podieľali aj vlani ropné látky.
Zo 124 vlaňajších kontrol zaobchádzania so škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami konštatovali inšpektori porušenie zákonných ustanovení na ochranu akosti vôd približne pri každej druhej kontrole. Nedostatky zistili najmä pri kontrolách zásobných a prevádzkových nádrží, potrubných rozvodov, stáčacích, výdajných a skladovacích manipulačných plôch, žúmp na skladovanie hospodárskych hnojív a silážnych štiav a skladovacích plôch na uskladnenie týchto hnojív a štiav. Zo 78 kontrol zameraných najmä na vypúšťanie odpadových vôd alebo osobitných vôd do povrchových a podzemných vôd, plnenie podmienok povolení, ktoré vydali orgány štátnej vodnej správy na vypúšťanie týchto vôd, ako aj na prevádzku a účinnosť čistiarní odpadových vôd, zistili porušenie zákonných ustanovení až takmer pri dvoch tretinách. Pri 40 kontrolách dodržiavania zákona o prevencii závažných priemyselných havárií zistili inšpektori porušenie právnych noriem v štyroch prípadoch. Naopak, žiadne porušenie právnych predpisov nezistili pri 8 kontrolách dodržiavania zákona o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh.

Zdroj: SIŽP, Odbor komunikácie MŽP SR