Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Tlačiť Poslať stránku

Envirorezort už 19 rokov informuje o stave životného prostredia SR

16.02.2013

Škody po povodniach, stav chránených území, ale aj environmentálne záťaže – aj o tom hovorí Správa o stave životného prostredia SR za rok 2011. Vydalo ju Ministerstvo životného prostredia SR a jeho rezortná organizácia Slovenská agentúra životného prostredia. Ide v poradí už o 19-tu správu. Verejnosť k nej má prístup aj v elektronickej podobe na internetovej stránke www.enviroportal.sk a na stránke ministerstva životného prostredia http://www.minzp.sk/files/dokumenty/svk11s.pdf.

 

Podľa informácií zo Správy o stave životného prostredia postihli povodne v roku 2011 87 obcí a miest Slovenska. Zaplavilo 1 808 obytných budov (pivníc a suterénov), 730 nebytových budov, vyše 1500 ha poľnohospodárskej pôdy, 150 ha lesnej pôdy a viac ako 1 400 ha intravilánov obcí a miest. Povodne zasiahli vyše 2-tisíc obyvateľov, z toho evakuovali 72 osôb. Celkové náklady a škody spôsobené povodňami predstavovali 34,59 mil. eur, z toho náklady na povodňové zabezpečovacie práce dosiahli takmer 13 mil. eur, náklady na povodňové záchranné práce 2 mil. eur a povodňové škody 20 mil. eur.

Údaje zo správy hovoria aj o tom, že kvalita povrchových vôd v roku 2011 na Slovensku splnila požadované limity. Kvalita pitnej vody dlhodobo vykazuje vysokú úroveň – takmer 100 %! Počet obyvateľov zásobovaných vodou z verejných vodovodov dosiahol 86,9 %. Na verejnú kanalizáciu bolo napojených 61,6 % obyvateľov, čo je úroveň porovnateľná so susedným Maďarskom a Poľskom. Množstvo osadených vodomerov oproti roku 2010 vzrástlo o približne 19-tisíc kusov na úroveň viac ako 860-tisíc kusov.

V oblasti odpadového hospodárstva vzniklo v roku 2011 na území SR celkovo vyše 1,76 mil. t komunálnych odpadov, čo predstavuje cca 327 kg komunálneho odpadu na obyvateľa. V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2010 to predstavuje pokles o 6 kg komunálneho odpadu na obyvateľa. Táto produkcia komunálneho odpadu na obyvateľa bola v porovnaní s krajinami EÚ nízka a pod ich priemernou úrovňou. V porovnaní s rokom 2010 došlo v roku 2011 na Slovensku k nárastu odpadov umiestnených na trh asi o 1 %. Pozitívom bol významnejší pokles pri umiestnení odpadov na trh pri nebezpečných odpadoch – a to medziročný pokles nebezpečných odpadov umiestnených na trh o cca 19 %.

Podľa zistení uvedených v správe však dlhodobo pretrváva negatívny vysoký podiel skládkovania odpadov na celkovom zneškodňovaní odpadov (takmer 70 % u odpadov mimo komunálnych a takmer 75 % u komunálnych odpadov). Tento problém už rieši v súčasnosti platná novela zákona o odpadoch.

V roku 2011 došlo k prvému rozšíreniu národného zoznamu území európskeho významu z roku 2004,
kedy bol národný zoznam európskeho významu doplnený o 97 nových lokalít. Celkový podiel rozlohy týchto území sa zvýšil na 11,9 %, pričom aktuálny celkový počet je 473 území s výmerou 584 353 ha. V roku 2011 nadobudli účinnosť aj tri vyhlášky chránených vtáčích území (CHVÚ Malá Fatra, Slovenský raj a Tatry) a vyhlásili tri ďalšie CHVÚ (Chočské vrchy, Špačinsko-nižnianske polia a Čergov).

Správa hovorí, že v SR ku koncu roka 2011 evidovala celkovo 908 pravdepodobných environmentálnych záťaží a 255 environmentálnych záťaží. V roku 2011 parlament schválil dôležitý zákon o environmentálnych záťažiach. Ten stanovuje určenie povinnej osoby za environmentálnu záťaž, rozsah plnenia, povinnosti pôvodcov a povinných osôb, obmedzenie prevodu nehnuteľnosti a vlastníckeho práva. Zákon novelizoval aj zákon o Environmentálnom fonde a stanovil, že prostriedky fondu možno poskytnúť a použiť aj na riešenie odstraňovania envirozáťaží vo výške najmenej 10 % z príjmu fondu.

Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky vychádza každoročne podľa zákona č.17/1992 Zb. o životnom prostredí v spolupráci so všetkými zainteresovanými ústrednými orgánmi štátnej správy a odbornými inštitúciami zodpovednými za environmentálny monitoring. Poskytuje informácie o stave a vývoji ochrany všetkých zložiek životného prostredia, o starostlivosti o mestské a vidiecke životné prostredie, o environmentálnej regionalizácii a rizikových faktoroch v životnom prostredí. Okrem toho sa venuje príčinám a dôsledkom stavu životného prostredia, najmä vplyvom jednotlivých hospodárskych odvetví na životné prostredie, ale aj klimatickým zmenám a súvisiacim dopadom na zdravie a vek obyvateľov. Obsahuje tiež špecifické kapitoly o medzinárodnej spolupráci a prierezových aktivitách starostlivosti o životné prostredie, vrátane nástrojov na zlepšovanie environmentálnej situácie. Správy sú verejnosti prístupné v elektronickej podobne na internetovej stránke: http://www1.enviroportal.sk/spravy-zp/zoznam-sprav.php?typ=1 a na stránke ministerstva http://www.minzp.sk/dokumenty/sprava-stave-zp/.

Odbor komunikácie MŽP SR