Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Vláda schvália nový program zameraný na predchádzanie vzniku odpadov

Na Slovensku vzniká každoročne vyše desať miliónov ton odpadov. Ročne tak teoreticky každý jeden človek vynesie do smetného koša 1,5 a 2 tony odpadu, pričom na skládke odpadov skončia zhruba dve tretiny všetkých komunálnych odpadov. Zmeniť to má historicky prvý Program predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2014 až 2018. Tento strategický dokument z dielne Ministerstva životného prostredia SR dnes schválila vláda SR na svojom poslednom tohtoročnom rokovaní. Jeho hlavným cieľom je posun od materiálového zhodnocovania, ako jedinej priority deklarovanej v programoch odpadového hospodárstva SR do roku 2010, k predchádzaniu vzniku odpadu. To je v oblasti európskej odpadovej politiky a legislatívy na prvom mieste nakladania s odpadom.

Program počíta s vytvorením riadiacej skupiny zloženej z predstaviteľov dotknutých ministerstiev. Tá bude prinášať návrhy riešení na predchádzanie vzniku odpadov a bude rozhodovať o spôsobe ich financovania i aktualizácii programu. Zároveň má vzniknúť i pracovná skupina zložená z odborníkov na technické a sociálno-ekonomické analýzy, ako aj zástupcov zainteresovaných strán.

Zlepšiť by sa mala aj informovanosť verejnosti prostredníctvom informačných a vzdelávacích kampaní, ktoré budú zamerané na predchádzanie vzniku odpadov. Skvalitniť sa má systém vedenia evidencie a ohlasovania údajov týkajúcich sa najmä komunálnych odpadov, aby bolo možné sledovať plnenie cieľov.

Pozornosť sa má napríklad venovať znižovaniu vzniku zmesového komunálneho odpadu. Program spomína viaceré opatrenia, medzi nimi aj zavádzanie platieb podľa vyprodukovaného množstva komunálnych odpadov, tzv. množstvový zber. Do budúceho roka by sa mala preto novelizovať legislatíva tak, aby sa umožnilo zavádzanie kombinovaného poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Ten by sa pre občanov skladal z dvoch častí, paušálnej - z tej by sa hradili náklady spojené napríklad s prevádzkou zberného dvora, či zberu pouličných smetí a množstvovej, ktorá by bola úmerná vyprodukovanému odpadu.

Vzniknúť by postupne mali aj centrá opätovného používania vecí ako je napríklad nábytok, elektrické a elektronické zariadenia, textil, knihy, CD, športové vybavenie. Touto témou sa má preto zaoberať špeciálna pracovná skupina. Podporu má dostať aj domáce kompostovanie, napríklad cez úľavu na miestnom poplatku za odpad. Jednoznačne by sa tiež mal definovať zákaz používania drvičov odpadu napojených na kanalizáciu.

Program chce okrem iného bojovať aj s odpadom, ktorý vzniká z papiera. Cieľom má byť napríklad znižovanie množstva odpadu z reklamných materiálov prostredníctvom zavedenia zákazu vhadzovania reklamných materiálov do schránok okrem označených schránok, kde majitelia prejavia záujem o reklamné materiály. Zaviesť by sa mala aj ekonomická zodpovednosť za zber a nakladanie s reklamnými materiálmi, ktoré sa stanú odpadom.

Odbor komunikácie MŽP SR