Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Prezident podpísal novely zákona o ochrane prírody a o odpadoch

Národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené vtáčie územia, prírodné rezervácie a chránené areály bude po novom vyhlasovať vláda. Upravuje to novela zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorú vo štvrtok 19. decembra podpísal prezident Ivan Gašparovič. Novela tiež dáva nové možnosti na dohodu štátu s vlastníkmi pozemkov na chránených územiach a upravuje reguláciu inváznych druhov rastlín. Envirorezort novelou získava efektívnejšie nástroje na dokončenie zonácie národných parkov a naplnenie prísľubu vlády o prehodnotení sústavy chránených oblastí.

Tým, že bude chránené územia vyhlasovať vláda, zvýši sa autorita vyhlasovateľa a zodpovednosť pri rozhodovaní v procese vyhlasovania. Každým vyhláseným územím sa totiž môžu obmedziť aj vlastnícke práva a môže tak vzniknúť nárok na hradenie ujmy z verejných zdrojov. Nová je možnosť vyhlásenia obecného chráneného územia obcou v jej katastrálnom území alebo po dohode obcí aj vo viacerých katastrálnych územiach.
Ďalší cieľ novely je efektívnejšia a účinnejšia ochrana prírody, pričom dôraz sa bude klásť na dohodu s vlastníkmi pozemkov v chránených územiach. Systém kompenzácie zahŕňa zámenu pozemkov, zmluvnú starostlivosť, výkup či nájom pozemkov a náhradu za obmedzenie bežného obhospodarovania. Dohoda na nefinančnom vyrovnaní zníži aj nároky na verejné financie.
Novela tiež upravuje reguláciu inváznych druhov rastlín. Podľa nových pravidiel je vlastník, správca alebo užívateľ, nájomca, povinný odstraňovať invázne druhy zo svojich pozemkov na vlastné náklady alebo na náklady pôvodcu šírenia.
Právna norma mení aj podmienky na výrub drevín. Súhlas nie je po novom potrebný v prípade drevín v nezastavaných častiach sídiel s obvodom kmeňa do 80 centimetrov. Súčasná hranica pre dreviny s obvodom kmeňa do 40 centimetrov v intraviláne sa nemení. Toto opatrenie sa však nevzťahuje na dreviny rastúce ako súčasť verejnej zelene, na cintorínoch, v územiach s druhým a tretím stupňom ochrany a dreviny rastúce v územiach so štvrtým a piatym stupňom ochrany. Tam je výrub akýchkoľvek drevín zakázaný. Pre chránené stromy platí osobitný režim ochrany a právnou úpravou nebudú dotknuté.

Novela zákona o odpadoch, ktorú takisto 19. decembra podpísal prezident Ivan Gašparovič, ukladá výrobcom batérií povinnosť niesť všetky finančné náklady spojené so zberom, spracovaním a recykláciou všetkých zozbieraných použitých batérií a akumulátorov. Zavádza kolektívne nakladanie s použitými batériami a akumulátormi, presne vymedzuje pravidlá vzniku kolektívnej organizácie, ich povinnosti i pravidlá zániku. V súvislosti so zavedením rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyníma použité batérie a akumulátory z komunálnych odpadov, za ktoré platia obyvatelia miestny poplatok.

Zdroj: SITA, Odbor komunikácie MŽP SR