Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Na havarijné zosuvy pôjde vyše 5,6 mil. eur

Ministerstvo životného prostredia vytypovalo 47 prioritných havarijných zosuvov, kde bude potrebné vykonať ich prieskum, sanáciu a monitoring. Na pomoc územiam, ktoré sú ohrozené zosuvmi pôdy pôjde v tomto roku vyše 5,64 mil. eur. Časť z týchto peňazí chce rezort použiť aj na monitoring skalného zosuvu v obci Kraľovany. Rozhodla o tom dnes vláda SR na svojom rokovaní schválením Správy o havarijných svahových deformáciách a o nevyhnutnosti eliminácie ohrozenia životov a majetku obyvateľov.

Prieskumom budú skúmať stabilitu území, zisťovať príčiny vzniku svahových deformácií a posudzovať potrebu ich stabilizácie. Na základe výsledkov prieskumu potom navrhnú spôsob sanácie. Sanáciu urobia v lokalitách Nižná Myšľa, Kapušany, Šenkvice, Nižná Hutka, Vyšná Hutka, Petrovany, Vyšný Čaj, Krajná Poľana, Chmelnica, Čirč, Lukov, Čadca a Ruská Nová Ves.

Peniaze zabezpečí Ministerstvo financií SR v závislosti od vývoja stavu verejných financií. Geologické práce zabezpečí Ministerstvo životného prostredia SR prostredníctvom Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra a právnických osôb s príslušným oprávnením po uskutočnení verejného obstarávania na všetky geologické práce.

Extrémne zrážky a povodne od roku 2010 zhoršili pomery stability územia Slovenska. V tomto období bolo zaregistrovaných viac ako 550 nových alebo reaktivovaných deformácií svahov. Tie ohrozujú v súčasnosti viac ako 98,8 km diaľnic a ciest I. triedy, 571 km ciest II. a III. triedy, 62 km železníc, 11 km nadzemných vedení, 3,5 km ropovodov, 101 km plynovodov, 291 km vodovodov a viac ako 30-tisíc pozemných stavieb.

Envirorezort dnes vie o 103 lokalitách, kde v čase vzniku zosuvov bolo viac ako 250 objektov porušených (rodinné domy, hospodárske budovy, oporné múry, cesty), z toho 38 rodinných domov zbúraných, a zhruba 450 objektov ohrozených deformáciami. V týchto lokalitách je podľa schválenej správy nevyhnutné vykonať inžiniersko-geologický prieskum a následnú sanáciu havarijných zosuvov pre pretrvávajúce vysoké riziko ohrozenia životov a majetku obyvateľov postihnutých oblastí, vrátane škôd na životnom prostredí. V dôsledku nepriaznivých klimatických pomerov v jarných mesiacoch tohto roka počet registrovaných zosuvov navyše stále narastá. Geologické práce v týchto lokalitách by stáli 16 271 000 eur.

Zdroj: SITA, Odbor komunikácie MŽP SR