Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Medzinárodný prieskum Dunaja Slovensko neobišiel

Riečna výskumná expedícia na Dunaji, ktorá odštartovala 14. augusta v nemeckom Regensburgu zavítala do Bratislavy. Celkovo 20 expertov vykonáva odber, spracovanie a analýzu vzoriek, ako aj všetky aktivity súvisiace s prieskumom. Na výskume sa podieľajú analytické laboratóriá z celej Európy a odborníci zo 14 podunajských krajín a Európskej komisie. Expedícia je najväčšou riečnou výskumnou expedíciou svojho druhu na svete v tomto roku. Výskum koordinuje Medzinárodná komisia pre ochranu Dunaja ICPDR spoločne s odborníkmi z rezortu životného prostredia.

Expedíciu vedú dve lode, ktoré v súčasnosti kotvia v prístavsku na VD Gabčíkovo– srbský Argus ako hlavné plavidlo vybavené laboratóriom, ktoré má na palube všetky potrebné zariadenia na odber a analýzu vzoriek a rumunská prieskumná loď Istros. Tá je vybavená šiestimi kabínami a laboratóriom. Okrem toho sú k dispozícii dve rakúske lode, Wien a Messschiff IV, ktoré sa používajú pre odber vzoriek rýb. Lode preplávajú po Dunaji úsek dlhý takmer 2400 kilometrov, cez 10 krajín. Cestu ukončia v delte Dunaja 26. septembra v rumunskom meste Tulcea.

Odborníci odoberú vzorky zo 68 odberných miest. Získané vzorky budú testované na palube lodí, ako aj laboratóriách po v celej Európe. Vykonajú testy, ktoré budú skúmať faunu a flóru, od väčších mäkkýšov až po mikroskopické baktérie, ako aj chemické a nebezpečné látky. Ďalej budú sledovať fyzikálno-chemické parametre, ako je teplota, pH, rozpustený kyslík a radiácia. Štúdium hydromorfologických vlastností bude zahŕňať činnosti ako analýzu sedimentov, súpis prístavov, piesočných nánosov, štrkových brehov, ako aj meranie rýchlosti prúdenia vody.

Na sledovanie rýb bolo vybraných 32 lokalít. Na ich výlov poslúži elektrometóda, ktorá ryby dočasne omráči. Odborníci im odoberú vzorky krvi a pečene na toxikologickú analýzu. Na vzorky z dna rieky použijú elektrifikovanú rybársku sieť.

Výsledky z prieskumu budú uverejnené v správe, ktorá bude publikovaná na jeseň 2014. Ďalšie zaujímavé informácie, priebežné výsledky prieskumu a fotografie z expedície možno nájsť na www.danubesurvey.org.

Tretí spoločný prieskum Dunaja - Joint Danube Survey 3 (JDS3) predstavuje podľa Rámcovej smernice o vode EÚ zásadný nástroj výskumného monitoringu v správnom území povodia Dunaja. Potrebu uskutočniť JDS3 vyjadrili zmluvné strany ICPDR v Dunajskej deklarácii prijatej na zasadnutí ministrov vo februári 2010 vo Viedni. JGS sa organizuje každých 6 rokov. JDS3 nadväzuje na doterajší výskum v rámci JDS 1 (2001) a JDS 2 (2007) a jeho úlohou je zistiť, či sa stav vôd zlepšil alebo zhoršil vzhľadom na to, že v niektorých podunajských krajinách už boli kľúčové opatrenia zavedené. Zároveň sa budú v rámci JDS3 testovať nové metódy odberu vzoriek a ich hodnotenia metód, ktoré by mali držať krok s novo vznikajúcimi problémami –výskumom šírenia nových inváznych druhov alebo výskytu nových nebezpečných látok.

Odbor komunikácie MŽP SR