Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Inšpektori odpadového hospodárstva uložili pokuty za 82 000 eur

Slovenská inšpekcia životného prostredia urobila v prvom polroku tohto roka v oblasti odpadového hospodárstva 318 kontrol. Inšpektori zistili porušenie právnych predpisov v 108 prípadoch. Uložili za ne 92 pokút vo výške takmer 82-tisíc eur.

Kontroly boli zamerané na dodržiavanie ustanovení zákona o odpadoch, zákona o poplatkoch za uloženie odpadov, zákona o obaloch, zákona o perzistentných organických látkach a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

Najviac kontrol - 108 vykonali u pôvodcov a držiteľov odpadu, pričom porušenie zákona zistili pri 42 z nich. Išlo najmä o kontroly pôvodcov a držiteľov odpadu, prevádzkovateľov zariadení na zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu, výrobcov a dovozcov vybraných komodít, kontroly nakladania so starými vozidlami, elektrozariadeniami a elektroodpadom, kontroly cezhraničnej prepravy odpadu a iné.

Najvyššiu pokutu, 13-tisíc eur, uložili inšpektori odpadového hospodárstva spoločnosti Portcom v Humennom, prevádzka Stropkov. Tá ako držiteľ odpadu nepredložila inšpekcii na jej vyžiadanie dokumentáciu, týkajúcu sa nakladania s odpadmi. Spoločnosť Auto - AZ v Zohore dostala pokutu 7 500 eur za neplnenie niektorých základných povinností prevádzkovateľa zariadenia na zber odpadu, okrem iného tých, ktoré súvisia s evidenciou kovového odpadu. Od fyzických osôb ho v niektorých prevádzkach preberali tak, že namiesto rodného čísla uvádzali v evidencii číslo občianskeho preukazu. Toto porušenie zákona zistili inšpektori aj v spoločnosti Palkov v Bratislave, ktorá si to odniesla pokutou 7-tisíc eur.

Dve uložené pokuty boli po 5 000 eur. Spoločnosť Diskont plus v Kalinove ju dostala za to, že v areáli bývalého Zeloproduktu v Ivanke pri Nitre nechala odpady z obalov, ktoré boli kontaminované nebezpečnými látkami (oleje, mazut) a tiež odpady z kondenzátorov s obsahom PCB. Obec Bartošovce musela zaplatiť päťtisícovú pokutu za uloženie a ponechanie drobného stavebného odpadu, biologicky rozložiteľného odpadu a zmesového komunálneho odpadu na inom mieste, ako to určuje zákon o odpadoch.

Inšpektori odpadového hospodárstva vykonali v prvom polroku 59 kontrol na základe podnetov a petícií. Porušenie zákona zistili až pri viac ako polovici z nich.

Všetky uložené pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu, idú na účet Environmentálneho fondu a spätne sa vracajú do oblasti životného prostredia.

Zdroj: SIŽP, Odbor komunikácie MŽP SR