Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Inšpektori ochrany vôd uložili v prvom polroku pokuty vo výške 103 000 eur

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) urobila v prvom polroku tohto roka 450 kontrol v oblasti ochrany vôd. Inšpektori zistili porušenie právnych predpisov v 84 prípadoch, teda približne pri pätine z celkového počtu kontrol. Porušovateľom uložili pokuty v celkovej výške 103 tisíc eur.

Inšpektori kontrolovali predovšetkým dodržiavanie zákona o vodách, zákona o prevencii závažných priemyselných havárií, zákona o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a ďalších právnych noriem. Kontroly podľa zákona o vodách boli zamerané najmä na preventívne opatrenia na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku. Inšpektori vykonali v prvom polroku 60 kontrol zaobchádzania s týmito látkami a schválili 215 havarijných plánov.

Najostrejšie inšpektori sledujú prípady mimoriadneho zhoršenia vôd. V prvých šiestich mesiacoch roka ich bolo 46, z toho 20 na povrchových a 26 v podzemných vodách. Najzávažnejší bol únik nafty do bazénu prístavu Pálenisko v Bratislave z plavidla spoločnosti Rivertrans, ktorá má sídlo v Čataji. Za porušenie povinností pri zaobchádzaní so škodlivými látkami pri ich prečerpávaní uložili inšpektori tejto spoločnosti pokutu 33 000 eur. Za porušenie zákona o vodách dostala pokutu 3 910 eur tiež obec Branč, ktorá vypúšťala odpadové vody z čistiarne týchto vôd v rozpore s povolením orgánu štátnej vodnej správy a spoločnosť Cmc v Detve 2 000 eur za porušenie povinností pri zaobchádzaní so škodlivými látkami, v dôsledku ktorého sa mimoriadne zhoršila kvalita vôd. Spoločnosť Lampogas v Bratislave dostala pokutu 15 000 eur za porušenie zákona o prevencii závažných priemyselných havárií. Firma totiž neurobila opatrenia, ktoré by viedli k zníženiu vysoko neprijateľného rizika závažných priemyselných havárií, neodstránila nebezpečný stav, nezabezpečila použiteľné prostriedky na zdolávanie závažných priemyselných havárií a záchrannú službu v prevádzke stáčacieho miesta propán-butánu v Bratislave. Za nedodržanie tohto zákona dostala pokutu 5 000 eur tiež spoločnosť PTCHEM v Dubovej.

Za porušenie právnych predpisov uložili inšpektori ochrany vôd v prvom polroku celkove 77 pokút v súhrnnej výške 103 000 eur. Uložené pokuty sú príjmom Environmentálneho fondu a spätne sa vracajú do oblasti životného prostredia.

V 38 organizáciách vykonali inšpektori kontrolu nakladania s vodami a kontrolu prevádzky a účinnosti čistiarní odpadových vôd, pričom porušenie vodného zákona zistili až v 25 prípadoch.

Pri 12 kontrolách dodržiavania zákona o prevencii závažných priemyselných havárií zistili inšpektori porušenie zákona v dvoch prípadoch a dve kontroly dodržiavania zákonných povinností pri zaobchádzaní s chemickými látkami a chemickými zmesami sa skončili bez porušenia právnych noriem.

Inšpektori ochrany vôd dostali v prvých šiestich mesiacoch roka tiež 78 podnetov od občanov a z rôznych inštitúcií.

Zdroj: SIŽP, Odbor komunikácie MŽP SR