Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Inšpektori ochrany prírody a krajiny uložili pokuty za vyše 43 000 eur

Slovenská inšpekcia životného prostredia urobila v prvom polroku tohto roka v oblasti ochrany prírody a krajiny 230 kontrol. Inšpektori zistili porušenie právnych predpisov v 66 prípadoch. Uložili za ne 32 pokút v celkovej výške 43 031 eur. 

Inšpektori kontrolovali dodržiavanie zákona o ochrane prírody a krajiny a zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi (tzv. zákon CITES) a s ním súvisiacich nariadení Európskej únie. Kontroly dodržiavania zákona o ochrane prírody a krajiny boli zamerané najmä na dodržiavanie podmienok uvedených v súhlase na výrub drevín a na územnú ochranu, najmä na aplikáciu chemických látok, vjazd motorových vozidiel, umiestňovanie stavieb a dodržiavanie podmienok pri vykonávaní výskumu v chránených územiach, ale aj na športové aktivity v nich.

Najvyššiu pokutu, 15 000 eur, uložili spoločnosti IMA Invest v Zlatých Moravciach za to, že bez súhlasu orgánu ochrany prírody vyrúbala dreviny rastúce mimo lesa, ktoré boli súčasťou brehového porastu potoka Truzov v obci Čaradice. Pokutu 9 000 eur dostala spoločnosť Letax v Senici za nepovolený výrub 147 drevín v najvyššom piatom stupni ochrany v prírodnej pamiatke Ivanské rameno a zároveň na území európskeho významu Skalické alúvium Moravy a tiež za rozširovanie nepôvodného druhu - výsadbu topoľa šľachteného v chránenom území. Pokutu 4 500 eur inšpektori uložili Pozemkovému spoločenstvu Kašvar v Ladmovciach v okrese Trebišov za objednanie výrubu 369 drevín bez súhlasu orgánu ochrany prírody.

Kontroly zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi boli zamerané najmä na vedenie evidencie o držaných exemplároch, preukazovanie ich pôvodu a spôsobu nadobudnutia a na ich nezameniteľné označovanie. V štyroch prípadoch zistili inšpektori vykonávanie komerčnej činnosti s exemplármi bez potrebného povolenia.

Na základe požiadavky Ministerstva životného prostredia SR ako výkonného orgánu CITES na Slovensku vykonala SIŽP niektoré špecificky zamerané kontroly. Išlo napríklad o nakladanie s poľovníckymi trofejami nosorožca tuponosého. Inšpektori vykonali 13 takýchto kontrol. Porušenie zákona nezistili aj v jednom prípade. Uskutočnili aj ďalších 17 kontrol držby a obchodovania s výrobkami z exotického dreva, ale porušenie zákona nezistili.

V oblasti druhovej ochrany sa inšpektori zamerali hlavne na chránené živočíchy a kontrolu plnenia podmienok výnimiek na odstrel medveďa hnedého.

Inšpektori dostali v prvom polroku tohto roka aj 120 podnetov. Pri 31 podnetoch zistili porušenie zákona, pri 46 nie. Zostávajúce podnety sú v štádiu riešenia, časť z nich postúpili na vybavenie iným orgánom štátnej správy. Najviac podnetov bolo podaných na podozrenie z porušenia zákona pri ochrane drevín.

Zdroj: SIŽP, Odbor komunikácie MŽP SR