Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Envirorezort súčasťou výstavy AGROKOMPLEX 2013

Na medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave Agrokomplex 2013 mal zastúpenie aj rezort životného prostredia. Pracovníci Regionálnych environmentálnych poradenských a informačných stredísk REPIS priblížili verejnosti zameranie Operačného programu Životné prostredie formou individuálnych konzultácií a poskytli záujemcom propagačné a informačné materiály. Informačný stánok navštívilo celkovo 283 návštevníkov.

Najväčší záujem bol o oblasť odpadového hospodárstva, návštevníkov zaujímali najmä možnosti riešenia projektov zameraných na zhodnocovanie odpadov, riešenie problémov nelegálnych skládok, separovanie odpadov a energetické zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov. Žiadanými boli aj všeobecné informácie o štrukturálnych fondoch, možnostiach OP ŽP, implementácii projektov, harmonograme výziev a jeho aktualizácii ako aj o pripravovaných podujatiach a možnosti konzultácií projektových zámerov priamo v kanceláriách REPIS. Návštevníci prejavili záujem aj o nové pripravované programové obdobie 2014 – 2020.

Okrem všeobecných informácií bolo 201 konzultácií venovaných jednotlivým operačným cieľom OP ŽP. Otázky smerovali k možnostiam využitia obnoviteľných zdrojov energie, ako je biomasa, solárna energia, k zatepľovaniu budov, využívaniu a geotermálnej energie. Pozornosti neunikli ani informácie ohľadom budovania vodovodov a kanalizácií v obciach. Bez povšimnutia nezostala ani problematika ochrany prírody a krajiny, vyhlásené chránené územia NATURA 2000 ako aj problémy, tykajúce sa ochrany povrchových a podzemných vôd a protipovodňové opatrenia.

V poradí už 40. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex sa uskutočnil v dňoch 22. až 25. augusta 2013 v Nitre.

Zdroj: SAŽP, Odbor komunikácie MŽP SR