Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Vyhlásenie krajín V4 + Bulharska a Rumunska o ochrane životného prostredia

Štátny tajomník ministerstva životného prostredia SR Vojtech Ferencz sa 18.-19. apríla zúčastnil na 19. stretnutí krajín V4, Bulharska a Rumunska pri poľskej Varšave. Podpísal spoločné vyhlásenie vo viacerých oblastiach ochrany životného prostredia - v oblasti klimatickej a energetickej politiky, ochrany ovzdušia, 7. environmentálneho akčného programu a novely smernice EU o posudzovaní vplyvov na životné prostredie EIA.

V oblasti klimatickej a energetickej politiky zástupcovia zúčastnených štátov potvrdili, že ich krajiny sú na dobrej ceste k dosiahnutiu cieľov klimatického a energetického balíčka po roku 2020. V tejto súvislosti predstavila Európska komisia dokument, tzv. Zelenú knihu, ktorou oficiálne otvára diskusiu o podobe cieľov i celého rámca v klimaticko-energetickej oblasti od roku 2020 do roku 2030. V spoločnom vyhlásení krajiny V4+Bulharsko a Rumunsko zdôraznili potrebu spojiť diskusiu o novom rámci klimatickej a energetickej politiky EÚ s globálnymi rokovaniami. V oblasti medzinárodnej politiky v oblasti zmeny klímy po roku 2020 je v príprave aj nová globálna dohoda o zmene klímy, ktorá by mala byť uzatvorená v roku 2015. Zúčastnení zdôraznili, že nová dohoda by mala byť dostatočne flexibilná, aby rešpektovala individuálne klimatické, sociálne a ekonomické podmienky všetkých krajín, ako aj možnosti rozvíjajúcich sa ekonomík.
V oblasti ochrany ovzdušia sa zástupcovia zúčastnených krajín zhodli na spoločnom postupe pri príprave tematickej stratégie o znečistení ovzdušia a súvisiacej legislatívy, ktorých cieľom je naplniť štandardy stanovené direktívou EÚ v oblasti kvality ovzdušia. Krajiny V4+Bulharsko a Rumunsko sú otvorené stanoveniu spoločného cieľa v oblasti ochrany kvality ovzdušia, vrátane štandardov kvality ovzdušia a určenia národných emisných stropov.
Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o všeobecnom environmentálnom akčnom programe Únie do roku 2020 „Dobrý život v rámci možností našej planéty“, resp. 7. Environmentálny akčný program (7.EAP) navrhuje ciele v oblasti životného prostredia na úrovni EÚ do roku 2020. Program zároveň stanovuje vízie environmentálnej politiky EÚ v dlhodobom horizonte do roku 2050. Zúčastnení predstavitelia krajín V4+Bulharsko a Rumunsko v spoločnom vyhlásení zdôraznili význam vplyvu na úrovni jednotlivých členských štátov s cieľom zohľadniť odlišnosti na národných úrovniach, ktorých analýzy by mali byť vstupmi pri vytváraní európskych politík akými je aj 7.EAP.
Zástupcovia našli spoločnú reč aj v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Vidia priestor na zlepšenie právneho základu EÚ v procese EIA a v oblasti zefektívnenia minimalizácie byrokracie procesu hodnotenia.

Spoločné vyhlásenie potvrdilo význam spolupráce krajín Vyšehradskej skupiny s ďalšími krajinami regiónu v oblasti ochrany životného prostredia. Signatári spoločného vyhlásenia sú so vedomí vplyvu politík EÚ na oblasť životného prostredia a potreby koordinácie národných postojov súvisiacich s týmito politikami.

Odbor komunikácie MŽP SR

Foto: Gabriela Szuba