Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Vedci z celého sveta sa stretli v Benátkach. Témou bolo ukladanie CO2 do podzemia

Vyše 150 delegátov z 30 krajín sveta rokovali v Benátkach na tému vedeckých perspektív vo vývoji ukladania oxidu uhličitého do podzemia. Európske vedecké zoskupenie CO2GeoNet Open Forum dalo priestor odborníkom z celej Európy – zástupcom akademickej obce, výskumných ústavov, top manažérom z priemyslu, právnikom ako aj zástupcom európskych a medzinárodných inštitúcií. Zhodli sa na tom, že kľúčovú úlohu v oblasti podzemného ukladania CO2 budú zohrávať pilotné projekty. Tie majú vtláčať oxid uhličitý do geologickej formácie v množstve menšom ako 0,1 miliónton.

Podľa slov zástupcu Ministerstva ekológie Franzúzska Lionela Perretteho ukladanie CO2 do podzemia za podmienok, ktoré sú v súčasnosti skúmané môže byť zdrojom pre budúcnosť. V rámci takejto perspektívy je dôležitá úloha pre CO2GeoNet vo vysvetľovaní širokej verejnosti čo vlastne znamená geologické ukladanie CO2 a prečo ho potrebujeme k dosiahnutiu cieľov. „Zachytávanie a ukladanie CO2 do podzemných priestorov môže prispieť 20 % k nevyhnutným redukciám emisií a kombinovaním s energiou z biomasy je jedinou karbón negatívnou technológiou,“ zdôraznil Nick Riley, predsedajúci Valného zhromaždenia CGS Europe.

Nízka hodnota uhlíkových povoleniek však podkopala verejné úsilie na podporu zachytávania a skladovania CO2 a zvýšila neistotu v plánovaní investícií. V tejto situácii pilotné projekty zostávajú miestom pre rozličné zúčastnené strany v procese, aby spolupracovali a ďalej zlepšovali metodiky. Tie možno použiť na špecifické aspekty úložných miest.

Nová forma pre začlenenie verejnosti do problematiky ukladania CO2 bola navrhnutá Samuelou Vercelli, členkou výkonného výboru CO2GeoNet. „Ľudia by sa nemali ocitnúť v pozícii, že musia prijať úložisko CO2. Ak im dáme možnosť identifikovať a pochopiť výhody ktoré vyplynú z lokality, kde bude takéto úložisko založené, budú mať svoje vlastné dôvody, pre jeho presadzovanie. Namiesto hľadania akceptácie zo strany verejnosti by mal byť hľadaný dialóg,“ zdôraznila Vercelli. Pilotné projekty pre ukladanie CO2 môžu byť jedinečnou príležitosťou pre získanie skúseností s prístupom verejnosti k tejto otázke.

CO2GeoNet je európske vedecké zoskupenie, zaoberajúce sa geologickým ukladaním CO2. Tvorí ho 13 verejných vedeckých inštitúcií zo 7 krajín a zoskupuje spolu viac ako 300 výskumníkov. Zoskupenie zohráva cennú a nezávislú úlohu v umožnení efektívneho a bezpečného uloženia CO2. Založené bolo v roku 2004 a v roku 2008 sa stalo neziskovou organizáciou v zmysle francúzskej legislatívy. Od roku 2013 sa počet členov rozširuje, vďaka začleneniu účastníkov konzorcia projektu CGS Europe (koordinačného projektu spájajúceho expertov zaoberajúcich sa geologickým ukladaním CO2). Členom CGS Europe je aj Štátny geologický ústav Dionýza Štúra. Viac informácie je na www.co2geonet.eu alebo www.cgseurope.net.

Odbor komunikácie MŽP SR