Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Skončilo sa neformálne stretnutie Rady ministrov ŽP

Pripraviť stratégiu EÚ v oblasti spolupráce krajín po roku 2020 pri riešení nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy, zlepšiť kvalitu ovzdušia v mestách a rozvíjať trh pre zelené produkty. To boli hlavné témy neformálneho rokovania Rady ministrov životného prostredia krajín EÚ, Chorvátska, Nórska, Islandu, Švajčiarska, Turecka a niektorých balkánskych krajín v Dubline. Slovenskú republiku na tomto rokovaní zastupoval štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Ján Ilavský. Pozvanie írskeho ministra životného prostredia Phila Hogana prijala aj Európska komisárka pre opatrenia na ochranu klímy Connie Hedegaard, komisár pre životné prostredie Janez Potočnik a ďalší významní členovia európskych inštitúcií.

Pri príprave medzinárodnej dohody o budúcom režime spolupráce pri riešení zmeny klímy je nevyhnutné využiť všetky doterajšie skúsenosti a zaručiť, že nová dohoda naozaj umožní dosiahnutie globálneho environmentálneho cieľa. Ten možno splniť len v prípade, že nová medzinárodná dohoda bude dostatočne ambiciózna a zahrnie všetkých veľkých emitentov a sektory. Taktiež musí zohľadniť dynamiku hospodárskeho rozvoja jednotlivých krajín. Dôležitá pre zapojenie krajín bude aj dostatočná flexibilita pre prijaté redukčné záväzky na jednej strane a zároveň transparentný a účinný systém kontroly ich plnenia.

V snahe zmobilizovať vlády na intenzívnejšie riešenie problému znečistenia ovzdušia v mestskom prostredí a veľkých mestských aglomeráciách vyhlásila EÚ rok 2013 za Európsky rok ovzdušia. Slovensko podporuje snahy o aktívnejšie riešenie, keďže vedecké dôkazy a štatistiky o negatívnom vplyve tuhých častíc a prízemného ozónu na zdravie ľudí sú stále presvedčivejšie.

Slovensko podporuje iniciatívy zamerané na efektívnejšie využívanie zdrojov, vrátane konceptu budovania jednotného trhu EÚ pre zelené produkty. Práve v období hospodárskej recesie je tento koncept cestou na zvýšenie konkurencieschopnosti a dobrým stimulom pre ekonomický rast, vrátane tvorby nových pracovných príležitostí. Na stimuláciu a podporu prieniku zelených výrobkov na trh a k spotrebiteľovi bude potrebné využívať aj tzv. soft opatrenia, akými sú vzdelávanie a informačné kampane na všetkých úrovniach procesu (od verejnej správy až po žiakov na školách).

Počas pracovného obeda ministrov pre životné prostredie a ministrov pre energetiku prezentoval štátny tajomník ministerstva životného prostredia Ján Ilavský a štátny tajomník ministerstva hospodárstva Dušan Petrík predbežné pozície k dokumentu Európskej komisie Zelená kniha o vízii politiky zmeny klímy a energetickej politiky do roku 2030. Dokument oficiálne otvára diskusiu ku stanoveniu cieľov v oblasti znižovania emisií, podpory obnoviteľných zdrojov energie a energetickej efektívnosti do roku 2030 a ku výberu nástrojov na ich efektívne plnenie. Tieto nástroje by mali vytvárať stimuly pre zvyšovanie konkurencieschopnosti podnikov, minimalizovať riziko úniku uhlíka, prípadne vytvoriť špeciálny režim pre kľúčové priemyselné odvetvia.

Odbor komunikácie MŽP SR