Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Novinky pri žiadostiach o vydanie povolení a potvrdení CITES

V polovici marca nadobudla účinnosť novela vyhlášky CITES, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi. Vzhľadom na zmeny, ktoré novela vyhlášky priniesla, MŽP SR pripravilo pre žiadateľov o vydanie povolenia na dovoz, vývoz, udelenie výnimky zo zákazu komerčných činností a súhlasu na premiestnenie pomôcku. Má formu tabuliek, ktoré poskytujú prehľad náležitostí podávania uvedených žiadostí. Žiadatelia takto na jednom mieste nájdu potrebné informácie, ktoré by im mali zjednodušiť podávanie žiadostí.
Link:http://www.minzp.sk/postupy-ziadosti/ochrana-prirody-krajiny/obchodovanie-ohrozenymi-druhmi-organizmov-cites/

Zdroj: Odbor komunikácie MŽP