Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Ministerstvo životného prostredie SR na výstave CONECO a RACIOENERGIA 2013

Na výstave malo zastúpenie aj Ministerstvo životného prostredia SR prostredníctvom siete Regionálnych environmentálnych poradenských a informačných stredísk (REPIS). Pracovníci kancelárií REPIS na výstave priblížili širokej verejnosti zameranie Operačného programu Životné prostredie formou individuálnych konzultácií a poskytli záujemcom propagačné a informačné materiály. Informačný stánok mohli navštíviť aj návštevníci výstavy s konkrétnymi projektovými zámermi z oblasti životného prostredia a prítomní pracovníci REPIS boli pripravení poskytovať konzultácie k týmto zámerom.

Počas výstavy  navštívilo stánok a skonzultovalo svoje otázky  171 návštevníkov, ktorým bolo zodpovedané na 180 okruhov otázok. Z tohto počtu bolo 53 konzultácií, týkajúcich sa všeobecných informácií o štrukturálnych fondoch, možnostiach Operačného programu Životné prostredie, implementácii projektov OPŽP, harmonograme výziev a jeho aktualizácii ako aj o pripravovaných podujatiach a možnosti konzultácií projektových zámerov v kanceláriách REPIS. 127 konzultácií bolo venovaných jednotlivým operačným cieľom OP Životné prostredie. Najväčší záujem bol o oblasť ochrany ovzdušia – Prioritná os č. 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy, pod ktorú spadajú Operačné ciele č. 3. 1. Ochrana ovzdušia a č. 3. 2. Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane obnoviteľných zdrojov energie. Otázky sa týkali najmä možností využitia obnoviteľných zdrojov energie, ako je biomasa, solárna energia a nákupu čistiacej techniky. Veľký záujem bol aj o informácie z Prioritnej osi č. 4 Odpadové hospodárstvo, z Operačného cieľa č. 4. 2. Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov, konkrétne o možnosti energetického zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu.

Zdroj: SAŽP, Odbor komunikácie MŽP SR