Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Ku Dňu Zeme dobrovoľníci vyčistia brehy Laborca

22. apríla si aj tento rok pripomenieme Svetový deň Zeme. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty v Medzilaborciach, vyhlasuje pri jeho príležitosti dobrovoľnú akciu Vyčistime si Laborec. Zameria sa na prečisťovanie brehov rieky, zber komunálneho odpadu a monitoring divokých skládok popri vodnom toku.

Do akcie sa zapojilo celkovo 13 obcí - Kochanovce, Veľopolie, Ľubiša, Hankovce, Koškovce, Hrabovec nad Laborcom, Brestov nad Laborcom, Radváň nad Laborcom, Volica, Čabiny, Krásny Brod, mesto Medzilaborce a Habura. Ruku k dielu priložia nielen pracovníci pridelení na aktivačné práce, pomoc pri zbere odpadu prisľúbili aj školy v Koškovciach, Čabinách, ZŠ Duchnovičova v Medzilaborciach a vítaní sú aj ďalší dobrovoľníci. Čistenie sa začína v pondelok dňa 22 apríla 2013 o 8. hodine a potrvá podľa možností a vývoja počasia do piatka 26. apríla. Dobrovoľníci sa môžu prihlásiť na obecnom úrade každej obce, ktorá sa do akcie zapojila. Dostanú vrecia a rukavice, ktoré obciam poskytne Správa CHKO Východné Karpaty. Každá obec bude zodpovedať za zber odpadu na úseku Laborca vo vlastnom katastri. Sústreďovať odpad a následne s ním nakladať budú podľa pokynov starostov.

Priebeh akcie a množstvo nazbieraného odpadu budú priamo v teréne monitorovať pracovníci Správy CHKO. V teréne budú aj zaznamenávať divoké skládky odpadu, ktoré po ich lokalizácii nahlásia priamo obci. Organizátori vyzývajú na účasť v akcii čo najviac dobrovoľníkov, ktorým stav rieky Laborec nie je ľahostajný.

Zdroj: ŠOP SR, Odbor komunikácie MŽP SR