Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Deň Zeme v envirorezorte

Vyčistiť korytá a brehy riek na Slovensku, zveľadiť okolie záhrad a parkov, ale aj podporovať výchovno-vzdelávacie programy pre deti a mládež. Aj takýmto spôsobom si rezort životného prostredia pripomenie Medzinárodný deň Zeme - 22. apríl. Cieľom týchto aktivít je vzbudiť záujem o životné prostredie a svojim aktívnym prístupom urobiť niečo pre svoje okolie. Práve Deň Zeme je vhodnou príležitosťou ako podnietiť verejnosť a riešiť globálne problémy našej planéty.

Zamestnanci Slovenskej agentúry životného prostredia so sídlom v Banskej Bystrici priložia ruku k dielu a vyčistia okolie svojho pracoviska. Spoločne s Komunitným centrom – Sásová a ZŠ Sitnianska organizujú čistenie verejných miest na banskobystrickom sídlisku Sásová. Základná škola Jozefa Gregora Tajovského vyčistí okolie svojej školy a blízkeho sídliska v mestskej časti Podlavice. V spolupráci s Mestskými lesmi Banská Bystrica a Envirofuture o.z. sa uskutoční čistenie lokalít Laskomera a Urpína.

V budove SAŽP na Tajovského ulici v Banskej Bystrici sa 22. apríla začne úvodná časť školenia Ekologická stopa – výchova k trvalo udržateľnému rozvoju pre učiteľov materských škôl, základných a stredných škôl. Školenie je súčasťou kontinuálneho vzdelávania pedagógov a koordinátorov environmentálnej výchovy. Pre žiakov základných a stredných škôl je pripravený interaktívny workshop s tematikou „Aká je vaša ekologická stopa?“. Špeciálne pre deti v Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici je zasa určený program Zem je len jedna. Ten zábavnou formou upozorňuje na aktuálne problémy ochrany životného prostredia.. SAŽP spoločne s Fakultou prírodných vied Univerzity Mateja Bela organizuje prezentáciu zelených aktivít realizovaných na Katedre životného prostredia. Súčasťou programu bude otvorenie výstavy Dušana Beňu s názvom Portréty hmyzej ríše. Ďalšie workshopy sa uskutočnia aj v Krupine

K výzve SAŽP urobiť niečo pre svoje okolie sa pripája aj Klaster Horehronie a Oblastná organizácia cestovného ruchu Nízke Tatry Juh jarným upratovaním prírody. V Bardejove sa v rámci Dňa Zeme uskutoční vyhodnotenie spojené s prezentáciou prácvýtvarnej a literárnej súťaže s názvom Odkazy Zemi.

Ďalšia rezortná organizácia ministerstva životného prostredia - Štátna ochrana prírody SR, Správa Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty v Medzilaborciach, vyhlásila akciu Vyčistime si Laborec. Zameraná je na prečisťovanie brehov rieky, zber komunálneho odpadu a monitoring divokých skládok popri vodnom toku. Do akcie sa zapojí 13 obcí (Kochanovce, Veľopolie, Ľubiša, Hankovce, Koškovce, Hrabovec nad Laborcom, Brestov nad Laborcom, Radváň nad Laborcom, Volica, Čabiny, Krásny Brod, mesto Medzilaborce a Habura), pracovníci pridelení na aktivačné práce, základné školy a ďalší dobrovoľníci. Čistenie sa začína v pondelok 22 apríla 2013 o 8. hodine a potrvá podľa možností a vývoja počasia do piatka 26. apríla. Dobrovoľníci sa môžu prihlásiť na obecnom úrade každej obce, ktorá sa do akcie zapojila. Dostanú vrecia a rukavice, ktoré obciam poskytne Správa CHKO Východné Karpaty. Zaznamenávať budú aj čierne skládky odpadu, ktoré po ich lokalizácii nahlásia priamo obci. Rezort pripravuje ďalšie podobné opatrenia v okolí niektorých vodných nádrží a tokov.

Deň Zeme pripadajúci na 22. apríl má svoj pôvod vo sviatku jarnej rovnodennosti. Začiatok jeho histórie ako environmentálne významného dňa sa začal v roku 1970 v USA. Z podnetu senátora Gaylorda Nelsona sa uskutočnili po celých USA rozmanité podujatia podporujúce environmentálne hnutie. Neskôr sa táto iniciatíva rozšírila po celom svete, pripája sa k nej stále viac ľudí a Deň zeme nadobudol celosvetový rozmer.

Zdroj: Odbor komunikácie MŽP SR a SAŽP