Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Vyšla nová Správa o stave životného prostredia SR, po prvýkrát aj v e-verzii.

Tú pred niekoľkými dňami vydalo Ministerstvo životného prostredia SR a jeho rezortná organizácia Slovenská agentúra životného prostredia. Na rozdiel od minulých rokov, každá kapitola sa pre zlepšenie prehľadnosti správy začína kľúčovými otázkami a kľúčovými zisteniami. Ide v poradí už o 18-tu správu, tentoraz aj s vloženým CD nosičom. Správa je širokej verejnosti prístupná aj v elektronickej podobe na internetovej stránke www.enviroportal.sk a na stránke ministerstva životného prostredia http://www.minzp.sk/files/dokumenty/sprava_2010.pdf.

Rok 2010 bol z hydrologického hľadiska mimoriadne vlhký, čo sa negatívne prejavilo vznikom rozsiahlych povodní. Škody nimi spôsobené dosiahli vyše 526 mil. eur. Podľa údajov zo správy splnila kvalita povrchových vôd v roku 2010 na území SR požadované limity. Taktiež aj kvalita pitnej vody dlhodobo vykazuje vysokú úroveň – takmer 100 %! Počet obyvateľov zásobovaných vodou z verejných vodovodov dosiahol 86 %. Množstvo osadených vodomerov oproti roku 2009 vzrástlo o takmer 14 800 kusov a dosiahlo hodnotu bezmála 842-tisíc kusov. Na verejnú kanalizáciu bolo napojených 60,4 % obyvateľov a táto úroveň je porovnateľná so susedným Maďarskom a Poľskom.

Počas roku 2010 vyhlásilo ministerstvo v rámci Operačného programu Životné prostredie celkovo 7 výziev. Schválených bolo skoro 500 projektov vo výške viac ako 1,2 mld eur.

V oblasti odpadového hospodárstva napríklad v roku 2010 v porovnaní s rokom 2009 narástli odpady umiestnené na trh o cca 21 %. Pozitívom roka 2010 je nárast podielu zhodnocovaných odpadov oproti roku 2009. V roku 2010 vzniklo na území SR cca 1,8 mil. t komunálnych odpadov, čo predstavuje asi 333 kg komunálneho odpadu na obyvateľa. Táto produkcia komunálneho odpadu na obyvateľa bola v porovnaní s krajinami EÚ nízka a pod ich priemernou úrovňou.

Mestá a obce mali od 1. januára 2010 povinnosť zaviesť separovaný zber štyroch zložiek komunálneho odpadu (papier, plasty, sklo a kovy). V roku 2010 bolo vyseparovaných 134 662 t, čo predstavuje 24,8 kg komunálneho odpadu na obyvateľa. Podľa zistení uvedených v správe ale dlhodobo pretrváva negatívny vysoký podiel skládkovania odpadov na celkovom zneškodňovaní odpadov. Tento problém má vyriešiť nový zákon o odpadoch, ktorého prioritou je predchádzanie vzniku odpadov, príprava na opätovné použitie odpadov, následne recyklácia, potom iné zhodnocovanie ako je energetické a materiálne zhodnocovanie a až na poslednom mieste je zneškodňovanie ukladaním na skládky.

V roku 2010 bolo vyhlásených aj 8 nových chránených území (Lúky pod Besníkom, Bešiansky polder, Šándorky, Záhrada, Dolné Lazy, Soví les, Kotlina a Rudava), ktoré sú súčasťou sústavy NATURA 2000, ale aj 11 chránených vtáčích území (Veľkoblahovské rybníky, Nízke Tatry, Slovenský kras, Slanské vrchy, Veľká Fatra, Vihorlatské vrchy, Volovské vrchy, Záhorské Pomoravie, Malá Fatra, Slovenský raj a Tatry). Zároveň sa zlepšil aj stav chránených území na Slovensku. Približne 82 % plochy maloplošných chránených území sa v roku 2010 nachádzalo v optimálnom stave, oproti 55 % plochy týchto území v roku 2000.

Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky vychádza každoročne podľa zákona č.17/1992 Zb. o životnom prostredí v spolupráci so všetkými zainteresovanými ústrednými orgánmi štátnej správy a odbornými inštitúciami zodpovednými za environmentálny monitoring. Poskytuje informácie o stave a vývoji ochrany všetkých zložiek životného prostredia, o starostlivosti o mestské a vidiecke životné prostredie, o environmentálnej regionalizácii a rizikových faktoroch v životnom prostredí. Okrem toho sa venuje príčinám a dôsledkom stavu životného prostredia, najmä vplyvom jednotlivých hospodárskych odvetví na životné prostredie, ale aj klimatickým zmenám a súvisiacim dopadom na zdravie a vek obyvateľov. Obsahuje tiež špecifické kapitoly o medzinárodnej spolupráci a prierezových aktivitách starostlivosti o životné prostredie, vrátane nástrojov na zlepšovanie environmentálnej situácie. Správy sú verejnosti prístupné v elektronickej podobne na internetovej stránke: http://www1.enviroportal.sk/spravy-zp/zoznam-sprav.php?typ=1 a na stránke MŽP SRhttp://www.minzp.sk/dokumenty/sprava-stave-zp/.