Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Pripravujeme výzvu na sanáciu environzáťaží

Ministerstvo životného prostredia pripravuje výzvu na sanáciu environzáťaží v rámci prioritnej osi Odpadové hospodárstvo s výškou alokácie 80 mil. eur. Jej vyhlásenie sa predpokladá v letných mesiacoch tohto roka. V prípade vyhlásenia výzvy na sanáciu environzáťaží by mal byť žiadateľom verejný sektor, predovšetkým ministerstvá v prípade lokalít, kde nebude možné určiť zodpovednú osobu a po dopracovaní schémy štátnej pomoci aj súkromný sektor pri dodržaní princípu „znečisťovateľ platí“.

Environminister považuje vytvorenie tejto novej výzvy za dôležitý krok v zjednodušení prístupu súkromného sektora pri odstraňovaní environzáťaží. V prípade projektov zameraných na sanáciu starých environmentálnych záťaží súkromným sektorom sa nebude vyžadovať ich individuálne posúdenie a schválenie Európskou komisiou.
Skládka gudrónov sa nachádza v Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty a Národnej prírodnej rezervácii Devínska Kobyla na ploche 3 980m2. Zriadenie skládky nebezpečného odpadu, tzv. kyslých gudrónov v kameňolome Srdce bolo po ukončení ťažby v roku 1963. Gudróny a zeminy znečistené gudrónmi (gudróny vznikajú ako vedľajší produkt pri rafinácii ropy, sú to ropné produkty- kyselinové živice) sem vyviezli z bývalej rafinérie minerálnych olejov a.s. Apollo. Povrch skládky bol následne zarovnaný a prekrytý vrstvou ílovitých zemín. Celkový odhadovaný objem skládky je 30 800m3 (z toho 18 480m3 gudrónov a 12 310 m3 kontaminovaných zemín vr. krycej vrstvy.

Celkový počet obrázkov v galérii: 0

Beatrice Hudáková