Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Inšpektori odpadového hospodárstva zistili vlani najviac nedostatkov v obciach

Najvyšší, takmer 77-% podiel porušenia predpisov zistili inšpektori pri 68 kontrolách nakladania obcí s komunálnym a drobným stavebným odpadom. Nedostatky mali obce aj v neplnení si zákonnej povinnosti zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemného odpadu s cieľom jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedeného odpadu z domácností s obsahom škodlivín a drobného stavebného odpadu.

Najviac kontrol – 269 - vykonali inšpektori u pôvodcov a držiteľov odpadu. Kládli pri nich dôraz najmä na kontrolu nakladania s nebezpečným odpadom. Porušenie zákona o odpadoch zistili pri 120 kontrolách.

Inšpektori kontrolovali aj na základe podnetov. Zo 135 takýchto kontrol sa podozrenie potvrdilo v 66 prípadoch (49 %). Najčastejšie išlo o čierne skládky. Vyše tretinu podnetov podali občania, ďalšie boli od rôznych štátnych inštitúcií, mimovládnych organizácií a iných subjektov. Anonymných bolo 28 % podnetov, ktorými sa inšpektori tiež zaoberali.

Inšpektori odpadového hospodárstva sa pri kontrolách zamerali na 12 tematických oblastí. Uskutočnili napríklad aj 46 kontrol nakladania s elektrozariadeniami a elektroodpadom, u výrobcov a distribútorov elektrozariadení. Porušenie povinností zistili až pri 25 z nich, teda pri vyše polovici vykonaných kontrol. Naopak, zo 66 kontrol cezhraničnej prepravy odpadu, pri ktorých skontrolovali 4 795 nákladných vozidiel, konštatovali porušenie zákona iba v jednom prípade.

Najvyššiu pokutu, 16 590 eur, dostala spoločnosť FÚRA so sídlom v Rozhanovciach na východnom Slovensku. Ako nájomca zodpovedný za prevádzkovanie skládky odpadov v obci Petrovany zneškodňovala odpad na skládke v rozpore so zákonom o odpadoch, inšpektorom nepredložila príslušnú dokumentáciu a neposkytla im pravdivé a úplné informácie týkajúce sa nakladania s odpadmi na skládke. Napriek tomu, že na skládke sa skončila prevádzka už v roku 2007, inšpektori pri kontrole zistili čerstvo navozený odpad.

O niečo nižšiu pokutu - 16 500 eur dostala spoločnosť Ekocenter v Bratislave, ktorá ako držiteľ odpadu používala na sanáciu nelegálnej skládky pri obci Jelka okrem povoleného inertného odpadu aj iné druhy. Tieto ukladala na inom mieste, ako bolo určené a pri nakladaní s odpadmi neplnila aj ďalšie zákonné povinnosti držiteľa odpadu.

Obec Veľké Zálužie musela zaplatiť 10-tisíc eur, pretože ukladala rozličné druhy odpadu na skládku prevádzkovanú bez potrebného súhlasu príslušného orgánu štátnej správy.

Všetky pokuty sú príjmom Environmentálneho fondu a spätne sa vracajú do jednotlivých oblasti životného prostredia.

Zdroj: SIŽP