Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Tlačiť Poslať stránku

Slovensko nastúpi cestu zeleného rastu

10.11.2011

Emisie množstva znečisťujúcich látok Slovensko stabilizovalo resp. znížilo aj napriek silnému hospodárskemu rastu, mali by sme však viac prepojiť politiky zamerané na zmenu klímy, energetiku a dopravu či posilniť podporu environmentálnych inovácií. Aj toto vyplýva z hodnotenia environmentálnej výkonnosti Slovenska, t.j. z toho, čo sme dosiahli vo všetkých oblastiach, kde dochádza k vzájomnej interakcii a prepojeniu životného prostredia s ostatnými sférami, najmä ekonomickou a sociálnou. Tieto informácie po prvý krát dnes oficiálne prezentovala delegácia zástupcov OECD, pod vedením riaditeľa Environmentálneho direktoriátu Simona Uptona spolu s ministrom Józsefom Nagyom. Udialo sa to v rámci národného workshopu Smerom k zelenému rastu v podmienkach SR. OECD hodnotila environmentálnu výkonnosť Slovenska po druhýkrát, odkedy sa SR stala jej členskou krajinou. Od prvého hodnotenia spred 10-ich rokov Slovensko urobilo pozitívny pokrok v zlepšovaní stavu životného prostredia a zvyšovaní životnej úrovne svojich obyvateľov. Workshop potrvá do zajtra, 11.11.2011.

 

Hoci Slovensko dokázalo stabilizovať emisie skleníkových plynov, OECD predpokladá, že ich rast v období po Kjótskom protokole, najmä v oblasti dopravy a priemyslu, vytvára potenciálne problémy splniť naše stanovené strednodobé a dlhodobé ciele v znižovaní emisií. Mali by sme preto užšie prepojiť navzájom politiky zmeny klímy, energetiky a dopravy. Medzi odporúčaniami, ktoré by mohli pomôcť pri znižovaní emisií skleníkových plynov je aj zrušenie dotácií na uhlie pri výrobe elektriny, odstránenie výnimky zo spotrebnej dane pre energeticky náročné priemyselné odvetvia a modernizácia infraštruktúry železničnej dopravy.

OECD vyzdvihlo pokrok Slovenska v zosúladení environmentálneho rámca so záväzkami vyplývajúcimi z členstva v EÚ. Pozitívne vnímané je uplatňovanie integrovaného prístupu k prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, účinný systém prevencie priemyselných havárií a mimoriadne komplexný systém informácií o životnom prostredí.

Z hodnotenia ďalej vyplýva, že je potreba upravenia reformy daní tak, aby prispievala k napĺňaniu cieľov v ochrane životného prostredia našej krajiny. Širšie využitie environmentálnych daní by mohlo pomôcť k zníženiu schodku verejných financií. Možnou cestou riešenia ekonomických a environmentálnych výziev Slovenska v čase súčasnej hospodárskej krízy je aj podpora eko-inovácií. Na nastúpenej ceste k zelenému rastu je však nevyhnutnou podmienkou posilnenie základnej inovačnej kapacity napríklad podporou vyššieho vzdelávania medzinárodnej spolupráce vo vede a technológiách a výraznejšie zapojenie súkromného finančného sektora do podpory vedy a výskumu.

Od prvého hodnotenia urobila Slovenská republika pozitívny pokrok v zlepšovaní stavu životného prostredia a zvyšovaní životnej úrovne svojich obyvateľov. Odporúčania, ktoré sú súčasťou hodnotenia OECD pomôžu efektívnemu zvyšovať environmentálnu výkonnosť našej krajiny .

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zastrešuje 34 najrozvinutejších štátov so silnou ekonomikou, ktoré uznávajú hodnoty a princípy demokracie a trhovej ekonomiky. Prostredníctvom programu Prehľady environmentálnych výkonností je úlohou OECD pomôcť budovať silné ekonomiky svojim členským štátom, ale zároveň zvyšovať zodpovednosť krajín a zlepšovať ich environmentálnu politiku. Slovensko sa stalo jej členským štátom v roku 2000. Prvé hodnotenie environmentálnej výkonnosti Slovensko podstúpilo pred 10-timi rokmi, tesne po prijatí SR za člena OECD.

Celkový počet obrázkov v galérii: 0

Beatrice Hudáková