Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Čerpanie prostriedkov z fondov Európskej únie má stúpajúcu tendenciu

„Ešte pred nástupom tejto vlády sa z Operačného programu Životné prostredie čerpali prostriedky len vo výške 4,45%. Dnes je toto číslo viac ako dvakrát vyššie,“ povedal minister životného prostredia József Nagy: „Napriek tomu, že to považujem za úspech, naše plány čerpania na tento rok sú ešte oveľa ambicióznejšie.“

Operačný program Životné prostredie je programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z fondov Európskej únie pre sektor životného prostredia na roky 2007 – 2013. Financovaný je spoločne z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) a Kohézneho fondu (KF). Obsahuje samostatné prioritné osi pre každý z uvedených fondov a samostatný záväzok za každý fond. Globálnym cieľom OP ŽP je zlepšenie stavu životného prostredia a racionálneho využívania zdrojov prostredníctvom dobudovania a skvalitnenia environmentálnej infraštruktúry SR a posilnenie efektívnosti environmentálnej zložky trvalo udržateľného rozvoja. Plnenie priorít v oblasti environmentálnej infraštruktúry a ochrany životného prostredia najmä v rámci programového dokumentu Operačný program Životné prostrediezabezpečuje Ministerstvo životného prostredia SR prostredníctvom sekcie environmentálnych programov a projektov.

Katarína Klapáková