Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Slovensko už vyhlásilo skoro všetky chránené vtáčie územia

Hlavnou príčinu ohrozenia vtáctva je nevhodné lesné obhospodarovanie a intenzívna poľnohospodárska činnosť spojená s nadmerným hnojením a používaním agrochemikálií. Tieto činnosti sa preto musia usmerňovať v súlade s ich potrebami. Od zajtra bude vyhlásených 40 chránených vtáčích území z celkového počtu 41, ktoré sú súčasťou Národného zoznamu navrhovaných vtáčích území schváleného vládou Slovenskej republiky.

Chránené vtáčie územie Špačinsko - nižnianske polia s rozlohou 5533 ha sa nachádza v trnavskom okrese. Územie je významným hniezdnym a potravným biotopom pre druhy vtákov, viazaných na otvorenú poľnohospodársku krajinu. Špačinsko - nižnianske polia sú jedným z piatich najvýznamnejších území na Slovensku pre hniezdenie sokola rároha.

Chránené vtáčie územie Chočské vrchy v okreseRužomberok má výmeru 16 817 ha. Územie je vďaka pestrej škále biotopov, nedostupnosti a tým aj zachovalosti ekosystémov, útočiskom mnohých druhov vtákov skalných a lesných biotopov. Charakteristickými hniezdičmi sú najmä dravce, sovy a lesné kury. Chočské vrchy patria k piatim najvýznamnejším lokalitám na Slovensku pre hniezdenie sokola sťahovavého. Žijú tu aj ďalšie významné druhy ako napríklad orol skalný, výr skalný, tetrov holniak, tetrov hlucháň, rybárik riečny, ďateľ trojprstý, žlna sivá, kuvik kapcavý, kuvik vrabčí, jariabka hôrna a strakoš sivý.

Chránené vtáčie územie Čergov má výmeru 35 850 hektára. Územie je významné predovšetkým pre hniezdenie lesných druhov vtákov, najmä sov, dravcov, dutinových hniezdičov a vtákov hniezdiacich a loviacich na lúkach a pasienkoch. Čergov je jedným z piatich najdôležitejších území na Slovensku pre hniezdenie sovy dlhochvostej. Možno tu nájsť aj ďalšie významné druhy akými sú muchárik bielokrký, muchárik červenohrdlý, jariabok hôrny, penica jarabá, ďateľ bielochrbtý, ďateľ čierny, chriašteľ poľný, žlna sivá, kuvik vrabčí, ďateľ trojprstý, kuvik kapcavý, lelek lesný, orol krikľavý, rybárik riečny, včelár lesný, bocian čierny, tetrov hoľniak, orol skalný, muchár sivý, pŕhľaviar čiernohlavý, krutihlav hnedý, žltochvost lesný a prepelica poľná. Chránené vtáčie územie Čergov sa nachádza v okrese Bardejov.

Vyhlásením ďalších troch chránených vtáčích území s účinnosťou od 15. februára 2011 sa Slovenská republika blíži k naplneniu záväzku, vyplývajúceho z európskej smernice. Podľa nej sú členské štáty Európskej únie povinné určiť a klasifikovať najvhodnejšie územia ako osobitne chránené územia. Ich je cieľom zachovať druhy vtákov európskeho významu ako aj pravidelne sa vyskytujúce sťahovavé druhy vtákov na týchto územiach a zároveň im zabezpečiť príslušný ochranný režim.

Dana Gregorová