Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Eliminujeme možné strety s medveďom

Predpisy na zabezpečenie ochrany majetku voči medveďom sa budú týkať oblastí s výskytom medveďov. Pôjde v nich predovšetkým o úpravu a zabezpečenie stojísk kontajnerov na odpad, skladov možnej potravy, úľov a chovov hospodárskych zvierat takým spôsobom, aby sa k nim medvede nedostali (napr. mreže, klietky, špeciálne psy a pod.). O podporu, na účely preventívnych opatrení k zamedzeniu prístupu medveďov k potenciálnym zdrojom potravy budú môcť obce požiadať Environmentálny fond v termíne od 18.02.2011 do 18.03.2011. Celková výška podpory naplánovanej na nákup špeciálnych zberných nádob (kontajnerov) je 70.000,- EUR s 30% spoluúčasťou obcí 21.000,- EUR. Odbornú asistenciu pri projektoch zabezpečuje Štátna ochrana prírody SR.

Prostredníctvom osadenia tabúľ s upozornením, že ide o oblasť s výskytom medveďa hnedého chce Ministerstvo životného prostredia SR v súčinnosti so Štátnou ochranou prírody SR zlepšiť informovanosť verejnosti a návštevníkov v týchto lokalitách. Informácie chce sprístupniť verejnosti aj prostredníctvom internetu, rozhlasu, televízie, seminárov, konferencií, vydávaním letákov pre deti a dospelých, farmárov a pod.

Spracovaním „manažmentového plánu“ pre medveďa hnedého na Slovensku chce ministerstvo v spolupráci s vedcami a všetkými záujmovými a zainteresovanými organizáciami riešiť komplexne a odborne problémy týkajúce sa medveďa hnedého.

Ministerstvo životného prostredia SR pripraví usmernenie pre odborníkov ako reagovať v prípade náhleho výskytu medveďov v blízkosti obývaných oblastí. Zisťovať príčiny prípadného presunu medveďov mimo ich prirodzené teritórium a ich výskyt v obývaných lokalitách bude vykonávať Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR). MŽP SR chce zabrániť zopakovaniu situácie aká sa stala napr. v okolí Martina v minulom roku, keď došlo k neštandardným postupom, s ktorými MŽP SR nesúhlasí a chce im predchádzať.

V prípade nebezpečných jedincov, alebo medveďov, ktoré napadli človeka bude urýchlený proces povolenia ochranného odstrelu, pri dôslednom overení všetkých okolností daného prípadu. Regulačný odstrel zameraný na zníženie populácie a tak isto aj ochranný odstrel medveďa hnedého bude však až poslednou možnou formou riešenia problémov s medveďmi. Ministerstvo životného prostredia SR verí, že cestou intenzívnej informovanosti verejnosti o správaní sa pri stretoch s medveďom dosiahne zvýšenie bezpečnosti ľudí a predíde neželaným situáciám.

Realizáciu monitoringu početnosti populácie medveďov, zo vzoriek biologického materiálu a rozborov DNA, v rámci projektu „Výskum a monitoring populácií veľkých šeliem a mačky divej na Slovensku“, vykonáva ŠOP SR. Projekt je financovaný z Operačného programu životné prostredie a dĺžka jeho trvania je 5 rokov. V rámci projektu sa vypracuje komplexný informačný systém pre potreby ochrany a manažmentu veľkých šeliem na Slovensku, ktorý zabezpečí prehľadnosť a aktuálnosť údajov o medveďoch.

Katarína Klapáková