Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ukladaním oxidu uhličitého do geologického prostredia chceme prispieť

13.04.2011

 

Návrh zákona upravuje práva povinnosti fyzických i právnických osôb, zodpovednosť za porušenie povinností, pôsobnosť orgánov štátnej správy ako aj opatrenia a postupy v súvislosti s procesmi zachytávania a ukladania priemyselných emisií oxidu uhličitého do geologického prostredia. Vymedzuje oblasti, kde je možné ukladať oxid uhličitý a zároveň vylučuje tie oblasti, v ktorých ukladanie nie je možné. Určuje kritériá a postup pri ukladaní a monitorovaní povrchových a vtláčacích zariadení, ale aj samotného úložného priestoru.

„Prevzatím európskej smernice o geologickom ukladaní oxidu uhličitého do nášho zákona sme sa pripojili ku globálnemu úsiliu o minimalizáciu negatívnych dôsledkov zmeny klímy,“ pokračoval minister J. Nagy. „V snahe, aby zákon v maximálne možnej miere zohľadňoval celý rozsah problematiky sme jeho návrh pripravovali v spolupráci so zástupcami Ministerstva hospodárstva SR, Hlavného banského úradu, ťažobných spoločností a veľkých priemyselných podnikov.“

Významnú úlohu v celom procese zohráva monitorovanie a to počas všetkých hlavných etáp existencie úložiska. To znamená monitorovanie počas ložiskového geologického prieskumu, pred začatím a počas ukladania, ale aj monitorovanie po uzavretí ložiska. Údaje získané monitorovaním sa budú vyhodnocovať a na základe výsledkov vypracuje prevádzkovateľ aktualizovaný plán monitorovania zohľadňujúci zistené skutočnosti. Stanovený je aj postup pri uzatváraní úložísk a tiež po ich uzavretí, v tejto súvislosti aj podmienky prechodu zodpovednosti na príslušný subjekt. Dôležitým faktom je aj to, že návrh zákona ukladá budúcemu prevádzkovateľovi dokladovať finančnú zábezpeku na splnenie rozsahu činnosti uvedenej v žiadosti o povolenie na ukladanie ešte pred začatím ukladania.

Návrh zákona je plne v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja, ktorý sa opiera okrem environmentálneho, aj o ekonomický a sociálny pilier. V podnikateľskom prostredí podporuje zodpovednejší prístup k nakladaniu s priemyselnými emisiami oxidu uhličitého. Technológia zachytávania a ukladania oxidu uhličitého ponúka nové možnosti pri znižovaní jeho produkcie a stane sa tak úplne novým predmetom podnikania. Jej zavedením sa môže vytvoriť nový podnikateľský sektor so všetkými pozitívami. Podnikanie v tejto oblasti môže využívať zázemie v geologickom prieskume, energetike, hutníctve a v iných odvetviach priemyslu závislých od spaľovacích zariadení.

Zavedenie tejto nízko-uhlíkovej technológie do priemyselného prostredia bude mať jednoznačne pozitívny vplyv na zdravie ľudí, životné prostredie, racionalizáciu využívania energetických zdrojov a v neposlednom rade aj na informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona priamo ukladá povinnosť vytvárať informačné nástroje akými sú registre a databázy, ktoré sú súčasťou verejne prístupného informačného systému.

 

Odbor komunikácie

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže