Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správy

Ľad stále komplikuje situáciu na vodných tokoch

27.02.2012 Situáciu na vodných tokoch na viacerých miestach Slovenska komplikujú ľadové zápchy, ktoré sa začali vytvárať v dôsledku oteplenia počas minulého víkendu.

O vzácne územia sa budú starať ovce a kozy

27.02.2012 K ochrane prioritných biotopov zaradených do zoznamu území európskeho významu prispeje projekt zameraný na obnovu panónskych slanísk a piesočných dún na južnom Slovensku, ktorý dnes predstavili v Dunajskej Strede. Aktivity projektu, ktorý bude financovaný z peňazí Európskej únie a ministerstva životného prostredia, potrvajú do roku 2016.

Rybári odstránia haldy v chránenom vtáčom území Kráľová

27.02.2012 Haldy zeminy, ktoré vybagrovali seredskí rybári v chránenom vtáčom území Kráľová pri Dolnej Strede z koryta mŕtveho ramena Váhu, by mali do polovice marca zmiznúť. Nariadil to Obvodný úrad životného prostredia (ObÚŽP) v Galante ako výsledok konania pre porušenie biotopov v lokalite.

J.Nagy vyzval budúcu vládu,aby čo najskôr schválila nový zákon o ochrane prírody

24.02.2012 Nagy: "By sme chceli zlúžiť tieto dva návrhy a poprosil som obidve skupiny, aby do týždňa prišli s nejakým kompromisným návrhom, ja tam cítim už možnosť kompromisu a dúfam, že voľby nebudú ovplyvňovať nejakým spôsobom tieto rokovania."

ZEMPLÍN: Príspevky na protipovodňovú ochranu žiadajú ďalšie obce regiónu

24.02.2012 Nagy: "Môžu vyčistiť jarky, vytvárať malé trativody v obciach tak, aby sa odbremenili niektoré ulice od vody po dažďoch, alebo kvôli tomu, že vchádza voda do pivníc."

Začala sa súťaž o najlepší environmentálny projekt

24.02.2012 Propagovať školské aktivity a projekty v oblasti ochrany životného prostredia, podporovať environmentálne vzdelávanie, ale aj oceniť aktívnu účasť žiakov a zamestnancov škôl na riešení environmentálnych problémov v regiónoch Slovenska. To je hlavným cieľom v poradí už siedmeho ročníka súťaže o najlepší environmentálny projekt ProEnviro. Vyhlásila ho rezortná organizácia ministerstva životného prostredia – Slovenská agentúra životného prostredia. Uzávierka súťaže je 18. mája 2012.

Prvé medvede sa už prebudili zo zimného spánku

23.02.2012 Otepľuje sa a dá sa očakávať, že v najbližšom období sa postupne prebudia zo zimného spánku aj medvede. Pred týždňom už boli zaznamenané čerstvé stopy medveďa v snehu v Nízkych Tatrách vo Vajskovskej doline. Nízke Tatry sú zároveň územím s najväčšou populáciou medveďa hnedého na Slovensku.

Environrezort opäť vyhlasuje akciu Vyčistime si Slovensko 2012

23.02.2012 Viac ako 100-tisíc zapojených ľudí, 1500 subjektov a vyše 1 600 000 kg vyzbieraného odpadu. To sú fakty známe z minuloročnej akcie Vyčistime si Slovensko, ktorú vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia pri príležitosti Dňa Zeme (22.4.). Po roku environrezort opäť vyzýva svoje rezortné organizácie, krajské a obvodné úrady životného prostredia, neziskové a mimovládne organizácie, základné, stredné, ale aj vysoké školy a súkromný sektor na zapojenie sa do tejto akcie zameranej na zber odpadu, čistenie prírody a aktivity zvyšujúce ekologické povedomie obyvateľov Slovenska. Registrácia subjektov sa začala dnes.

Smerovanie odpadového hospodárstva upraví nový program

22.02.2012 Smerovanie odpadového hospodárstva na Slovensku upraví nový program, ktorý dnes schválila vláda. Program odpadového hospodárstva (POH) SR na roky 2011–2015 je v poradí štvrtým POH SR. Záväzná časť programu je záväzným dokumentom pre rozhodovacie činnosti orgánov štátnej správy v odpadovom hospodárstve. Krajské úrady životného prostredia sú povinné vypracovať programy krajov na základe cieľov a opatrení stanovených v tomto dokumente. Program prináša sto opatrení, cez ktoré sa má realizovať.

Inšpektori ochrany prírody zistili porušenie zákona pri každej druhej kontrole!

21.02.2012 Nepreukázanie pôvodu, nesprávne označovanie, chýbajúca evidencia chránených papagájov, korytnačiek, leguánov, chameleónov, ale aj porušenie zákona pri držbe pumy americkej, medveďa, vlka, mačky divej. Aj takéto porušovanie zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi (tzv. zákon CITES)zistili v uplynulom roku inšpektori ochrany prírody a krajiny z rezortnej organizácie ministerstva životného prostredia – Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Zo 432 vykonaných kontrol v roku 2011 bolo zistených porušenie zákona o ochrane prírody a krajiny ako aj zákona o CITES v 222 prípadoch, čo predstavuje 51 percent. Celkovo inšpektori uložili 111 pokút vo výške vyše 41-tisíc eur.

Envirofond do volieb podporí len najnaliehavejšie projekty obcí

21.02.2012 Environmentálny fond (EF) podporí projekty, ktoré sú zamerané na protipovodňovú ochranu, dobudovanie kanalizácií a vodovodov a drobné projekty pre ochranu prírody, environmentálne vzdelávanie a vedu. Odloží však rozdeľovanie podpory pre projekty zelenej investičnej schémy a investície v odpadovom hospodárstve. Dnes o tom na svojom zasadnutí rozhodla Rada Environmentálneho fondu, ktorá je odporúčacím orgánom ministra ŽP, Józsefa Nagya. Členmi Rady EF sú aj zástupcovia ZMOS-u, vedeckej obce či mimovládnych organizácií.

Obvinenie zo spáchania obzvlášť závažného zločinu

20.02.2012 Obvinenie proti fyzickej osobe za obzvlášť závažný zločin subvenčného podvodu v štádiu pokusu vznieslo v týchto dňoch Okresné riaditeľstvo PZ v Bratislave. Týka sa podozrenia z falšovania podkladov uvedených v Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu (EF). Trestné oznámenie podala rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR - Environmentálny fond. Prostredníctvom piatich projektov totiž obvinený Martin M. žiadal podvodným spôsobom podporu z EF v celkovej výške takmer 2-milióny eur! Za pokus o spáchanie podvodu mu teraz hrozí trestné stíhanie.

Ochrana podzemných a povrchových vôd je prvou tohtoročnou výzvou v rámci OP ŽP

20.02.2012 Zabezpečovanie sledovania a hodnotenia stavu povrchových a podzemných vôd. Toto je cieľom prvej tohtoročnej výzvy, ktorú v uplynulých dňoch zverejnilo ministerstvo životného prostredia na internetovej stránke www.opzp.sk v rámci Operačného programu Životné prostredie. Úspešní žiadatelia tak môžu čerpaním eurofondov v rámci tejto výzvy pokrývať oprávnené výdavky na svoje projekty v rámci Prioritnej osi 1 zameranej na integrovanú ochranu a racionálne využívanie vôd. Vyčlenených je na to vyše 13 mil. eur z Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu. Uzávierka výzvy je 18. mája tohto roka.

V Nairobi rokuje globálne fórum ministrov životného prostredia

20.02.2012 Od dnes do stredy 22. februára 2012 rokujú v kenskom hlavnom meste Nairobi účastníci 12. osobitného zasadnutia riadiacej rady Programu OSN pre životné prostredie (UNEP) a globálneho fóra ministrov životného prostredia. Podujatie sa koná pri príležitosti 40. výročia založenia UNEP (Štokholm, 1972).

Povodne z topiaceho sa snehu zatiaľ nepredpokladáme

17.02.2012 Vyššie teploty a zrážky, ktoré predpovedajú meteorológovia na nasledujúce dni, môžu spôsobiť topenie snehu v južných okresoch Slovenska, avšak vzhľadom na množstvo zrážok a množstvo snehu v týchto oblastiach nepredpokladáme povodne z topiaceho sa snehu.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152] 
Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže