Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správy

Bilancia Ministerstva životného prostredia SR za 2006

20.12.2006 Hlavné úlohy, ktoré zabezpečoval rezort životného prostredia v roku 2006 vyplývali predovšetkým z uzavretých zmlúv s Európskou úniou a medzinárodnými dohodami. Týkali sa najmä priorít vo vodnom a odpadovom hospodárstve a v ochrane prírody. V roku 2006 boli v jednotlivých oblastiach dôležité tieto skutočnosti:

Minister Izák diskutoval s ochranármi o ťažbe uránu v Jahodnej

19.12.2006 Minister životného prostredia Jaroslav Izák diskutoval 18.12.2006 s predstaviteľmi ochranárskych organizácií Greenpeace, Sosna a Priatelia Zeme o uvažovanej ťažbe uránu v lokalite Jahodná pri Košiciach. Je to už druhé stretnutie ochranárov s predstaviteľmi ministerstva v krátkom čase.

V Kyjeve prijali deklaráciu o trvalo udržateľnom využívaní Karpát

15.12.2006 Minister životného prostredia Jaroslav Izák sa v dňoch 11. – 13.decembra 2006 zúčastnil ako vedúci slovenskej delegácie v Kyjeve na prvom zasadnutí Konferencie zmluvných strán Rámcového dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát. Výsledkom trojdňového rokovania bolo prijatie tzv. "Karpatskej deklarácie".

EÚ pripravuje smernicu o protipovodňovej ochrane

07.12.2006 V posledných rokoch sužujú Európu extrémne povodne s mimoriadne vážnymi dôsledkami pre jednotlivcov, ale aj pre celú Európu. Len za roky 1998 až 2002 sa vyskytlo okolo 100 významných povodní, ktoré si vyžiadali asi 700 ľudských životov, evakuáciu takmer pol milióna ľudí a viac ako 25 miliárd EUR poistených ekonomických škôd.

Začal sa predaj benzínu s bio zložkou

05.12.2006 Slovensko patrí ku krajinám s vysokým podielom emisií znečisťujúcich látok z mobilných zdrojov. Po energetike je doprava druhým najvýznamnejším zdrojom emisií oxidu uhličitého na Slovensku. V snahe riešiť tento problém, znížiť tvorbu emisií, pristúpilo aj Slovensko k využívaniu biopalív v doprave.

Slovensko sa zapája do medzinárodných aktivít na vybudovanie systému včasného varovania pred prírodnými katastrofami

05.12.2006 Minulý týždeň sa konalo zasadnutie skupiny GEO (Group on Earth Observation). Hlavným záujmom GEO je vybudovanie Globálneho svetového systému sledovania systémov (GEOSS – Global Earth Observation System of Systems) v nasledujúcich desiatich rokoch. Cieľom GEOSS je zabezpečiť aktuálny dátový servis, ktorý bude pomáhať napr. pri znižovaní strát na ľudských životoch a majetku pri prírodných nešťastiach, pri sledovaní a predpovedaní klimatických zmien, pri zlepšovaní hospodárenia s vodnými a energet

Stanovisko Ministerstva životného prostredia SR k rozhodnutiu Európskej komisie o Národnom alokačnom pláne SR

30.11.2006 Rozhodnutie Európskej komisie o pridelení kvót emisií CO2 bude Ministerstvo životného prostredia SR v najbližších dňoch analyzovať. Pripraví materiál na najbližšie rokovanie vlády SR, ktorá by mala zaujať k tejto otázke definitívne stanovisko a rozhodnúť o ďalšom postupe Slovenska, teda či bude uvedený limit akceptovať alebo nie.

Position of the Ministry of the Environment of the Slovak Republic to the decision of the European Commission on the National Allocation Plan of the Slovak Republic

30.11.2006 The decision of the European Commission on allocation of CO2 emission allowances will be analysed by the Ministry of the Environment in forthcoming days. The Ministry will prepare a document for discussion by the Government which should adopt a final position to this issue and decide on next steps, that means whether it will accept the mentioned limit or not.

Jaskyne Demänovskej doliny sú novou ramsarskou lokalitou

23.11.2006 Jaskyne Demänovskej doliny boli 17. novembra oficiálne zaradené na zoznam ramsarských lokalít. Pri príležitosti slávnostného vyhlásenia tejto lokality vo Francúzskom meste Evian odovzdal generálny tajomník Ramsarského dohovoru prof. Peter Bridgewater zástupcovi Ministerstva životného prostredia SR oficiálny certifikát potvrdzujúci začlenenie jaskýň Demänovskej doliny medzi mokrade medzinárodného významu. V roku 2001 bola tohto zoznamu zapísaná aj jaskyňa Domica.

Výsledky rokovaní o Rámcovom dohovore o zmene klímy a Kjótskom protokole

22.11.2006 Počas uplynulých dní, od 6. do 17. novembra 2006 sa na africkom kontinente v Nairobi stretli na 12.konferencii predstavitelia strán Rámcového dohovoru o zmene klímy. Zmena klímy patrí k najzávažnejším problémom, ktorým musí ľudstvo čeliť. Na jeho riešenie bol prijatý v roku 1992 Rámcový dohovor o zmene klímy a v roku 1997 vykonávací protokol k nemu známy pod menom Kjótsky protokol.

Týždeň vedy na Slovensku

21.11.2006 Na Slovensku sa začal Týždeň vedy 2006. Jeho cieľom je priblížiť výsledky vedy a výskumu a upozorniť na dôležitosť vedy pre každodenný život. Tohtoročnou nosnou myšlienkou je orientácia na mladých ľudí ako na perspektívu pre výskum a vývoj na Slovensku. Ministerstvo školstva SR iniciuje toto podujatie už od roku 2004. Ministerstvo životného prostredia SR prispelo viacerými podujatiami:

Správa slovenských jaskýň odstránila tony nebezpečných odpadov

20.11.2006 V súvislosti s medializovanými nálezmi nebezpečných odpadov v priepastiach Slovenského a Važeckého krasu je aktuálne ich odstraňovanie, ktoré zabezpečuje odborná organizácia ministerstva životného prostredia Správa slovenských jaskýň. Ide o nálezy pesticídov (najmä DDT), laboratórnych jedov, priemyselných hnojív a zvyškov uhynutého dobytka. Tieto látky sú nebezpečné aj preto, lebo sa môžu dostať do podzemných vôd a do vyvieračiek.

Vzorový projekt zneškodňovania PCB na Slovensku

15.11.2006 Počas dvojdňovej návštevy Slovenska generálny riaditeľ Organizácie OSN pre priemyselný rozvoj (UNIDO) Kandeh Kolleh Yumkella rokoval so štátnym tajomníkom MŽP SR Jaroslavom Jadušom. Zaujímal sa najmä o priebeh projektu na zavedenie nespaľovacích technológií na zneškodnenie perzistentých organických polutantov (POPs). UNIDO je jednou z organizácií zodpovedných za priebeh projektu.

Národný alokačný plán na roky 2008 - 2012

15.11.2006 Zmena klímy patrí medzi najzávažnejšie globálne hrozby, akým musí ľudstvo čeliť. Medzinárodná spoločnosť sa snaží tento problém riešiť prostredníctvom Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy z roku 1992, ktorého stranami je v súčasnosti 189 krajín a medzinárodných regionálnych organizácií vrátane Európskeho spoločenstva, teda aj Slovenska.

Ochranári sa dohodli s ministrom Izákom na spolupráci pri prevencii proti povodniam

03.11.2006 Nehľadať rozpory, ale možnosti spolupráce – s týmto cieľom sa skončilo stretnutie ministra životného prostredia Jaroslava Izáka a Michala Kravčíka, jednej z najvýraznejších osobností environmentálneho hnutia na Slovensku. Občianske združenia MVO Ľudia a voda, v ktorej je M. Kravčík predsedom správnej rady, sa zaoberá vodárenskou problematikou.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152] 
Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže