Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správy

V Nitre pribudne nová kanalizačná sieť

03.03.2011 Zlepšiť kvalitu života obyvateľov Nitry dobudovaním kanalizačnej siete a zároveň sa posunúť o krok vpred pri plnení záväzkov EÚ v oblasti odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd. Toto je hlavným cieľom projektu, ktorý dnes za prítomnosti ministra životného prostredia Józsefa Nagya, predstaviteľov mesta Západoslovenskej vodárenskej a zhotoviteľov stavby naštartovali v Nitre.

Národný park Slovenský kras: Prvá slovenská biosferická rezervácia

01.03.2011 Výročie vyhlásenia Národného parku Slovenský kras, známeho pre svoje povrchové skalné útvary a veľký počet jaskýň a priepastí, si pripomíname v týchto dňoch. Založený bol nariadením vlády SR z 1. marca 2002 na území bývalej Chránenej krajinnej oblasti Slovenský kras. Od 1. marca 1977, kedy bol zahrnutý do programu UNESCO „Človek a biosféra sa stal prvou slovenskou biosferickou rezerváciou.

József Nagy: „Environmentálnu problematiku vnímam aj ako ekonomickú.“

01.03.2011 Transparentný predaj emisných kvót a nové pravidlá pre výpočet ich prideľovania, budúcnosť Recyklačného a Environmentálneho fondu a problematika odpadového hospodárstva. Toto bolo kľúčovou tematikou dnešných TREND Business Breakfast s titulom EKOlogické a EKOnomické riešenia 2011. Na diskusnom fóre sa zúčastnil minister životného prostredia, József Nagy: „Ako ekonóm environproblematiku vnímam aj ako ekonomickú tému. Ekonomika tu hrá dôležitú úlohu. Rezort chce skôr motivovať ako sankcionovať, pretože našim cieľom je, aby sa spoločnosť k environproblematike stavala zodpovedne. Chceme dosiahnuť, aby sme napríklad počítač vymenili nie preto, že je krajší alebo tenší, ale preto, že je ekologickejší,“ zdôraznil na úvod minister.

Dohovor z Espoo jubiluje

25.02.2011 Posudzovania cezhraničných vplyvov na životné prostredie do vnútroštátnej legislatívy jednotlivých štátov je cieľom medzinárodného Dohovoru o hodnotení vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice. Iným štátom umožňuje zasiahnuť presne ustanoveným spôsobom do prípravy činností, ktoré sa vykonávajú mimo ich územia, ale môžu mať nežiaduci vplyv na ich životné prostredie. Dnes - 25. februára 2011, uplynie 20 rokov od jeho prijatia. Známy aj pod názvom Dohovor z Espoo.

Na pripravovaný zákon o ochrane prírody už reagovalo viac ako 400 ľudí

24.02.2011 Viac ako 400 odpovedí na otvorený dotazník k budúcemu zákonu o ochrane prírody a krajiny eviduje po viac ako týždni od jeho sprístupnenia envirorezort. Ministerstvo životného prostredia prostredníctvom dotazníka zverejneného na svojej webovej stránke poskytuje verejnosti možnosť stať sa spolutvorcom nového právneho predpisu. Možnosť vyjadriť názory a predstavy širokej odbornej, ale i laickej verejnosti k pripravovanému zákonu o ochrane prírody a krajiny potrvá ešte takmer 3 týždne.

Štvrtina firiem nedodržala podmienky integrovaného povolenia

24.02.2011 Aj miestnu štátnu správu v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia vykonáva Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP). Inšpekcia má povoľovacie kompetencie, na základe ktorých vydáva integrované povolenia na činnosť všetkých prevádzok v chemickom priemysle a od určitej kapacity tiež prevádzok v oblasti energetiky, výroby a spracovania kovov, spracovania nerastov, nakladania s odpadom, ale aj pre niektoré ďalšie odvetia. Vlani inšpektori v tejto veci uskutočnili 253 kontrol, porušenie právnych predpisov zistili v 65 prípadoch.

Inšpektori kontrolovali geneticky modifikované organizmy

21.02.2011 Takmer 400 kontrol vykonali v minulom roku inšpektori biologickej bezpečnosti, porušenie zistili v siedmich prípadoch. Štátny dozor nad používaním genetických technológií (GT) a geneticky modifikovaných organizmov (GMO) a kontrolu environmentálneho označovania výrobkov vykonáva Útvar inšpekcie biologickej bezpečnosti. Výsledky svedčia o tom, že úroveň biologickej bezpečnosti u nás je porovnateľná s vyspelými krajinami EÚ.

Inšpektori ochrany prírody zistili najviac nedostatkov opäť pri výrube drevín

18.02.2011 Jedným zo šiestich odborných útvarov Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) je útvar inšpekcie ochrany prírody a krajiny. Kontroluje dodržiavanie zákona o ochrane prírody a krajiny, ale aj zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi (tzv. zákon CITES) a s ním súvisiacich nariadení Európskej únie.

Najdôležitejšie zmeny v právnych predpisoch v oblasti životného prostredia

17.02.2011 Rok 2011 je pre Ministerstvo životného prostredia mimoriadne náročný. Úlohy ministerstva vychádzajú z programového vyhlásenia vlády SR s dôrazom na doriešenie problémových oblastí. Do nášho právneho poriadku je potrebné premietnuť aj zmeny v legislatíve EÚ. V roku 2011 pripraví rezort nasledujúce právne predpisy:

Proces predaja priznaných emisných jednotiek AAU bude transparentný

17.02.2011 „27 miliónov ton priznaných emisných jednotiek, ktoré má v tomto roku Slovensko voľných na predaj chceme predať transparentne a čo najskôr“ uviedol minister József Nagy. Potenciálni kupci sú z krajín Európskej únie, Japonska (okrem vlády aj spoločnosti), Kanady, Austrálie a Nového Zélandu.

Obchodovanie s emisnými kvótami – nástroje a ciele

17.02.2011 Zmena klímy, spôsobená rastúcimi emisiami skleníkových plynov, patrí medzi najvážnejšie globálne hrozby, akým muselo ľudstvo doteraz čeliť. Väčšina krajín z celého sveta si uvedomila, že ľudskou činnosťou sa neustále zvyšuje koncentrácia plynov, ktoré spôsobujú skleníkový efekt v atmosfére, výsledkom čoho je ďalšie otepľovanie našej planéty. Toto globálne otepľovanie je spôsobené predovšetkým skleníkovými plynmi, a to oxidom uhličitým, oxidom dusným, amoniakom a metánom. Medzinárodná spoločnosť sa už viac ako dve desaťročia snaží hľadať spôsoby ako tento problém čo najúčinnejšie riešiť.

Eliminujeme možné strety s medveďom

17.02.2011 Osadením informačných tabúľ v oblastiach s výskytom medveďa hnedého, úpravou kontajnerov na komunálny odpad, intenzívnym informovaním verejnosti a ďalšími ochrannými opatreniami chce Ministerstvo životného prostredia SR predísť tragickým koncom stretu medveďa hnedého s obyvateľmi. Ochranu občanov Slovenska vníma MŽP SR ako prvoradú, a preto má záujem podporiť financovanie týchto ochranných opatrení. Zároveň minister životného prostredia József Nagy plánuje prípravu záväzných predpisov, ktoré by umožnili predchádzať neželaným stretom medveďa hnedého s ľuďmi.

Staňte sa spolutvorcom zákona o ochrane prírody a krajiny

16.02.2011 „Pri príprave nového zákona o ochrane prírody a krajiny by sme radi poznali názory a predstavy odbornej i laickej verejnosti, mimovládnych organizácií a súkromných vlastníkov pozemkov. Príroda a krajina, v ktorej žijeme je našou spoločnou vizitkou. Preto aj jej nespochybniteľná a účinná ochrana musí byť našim spoločným záujmom,“ hovorí minister József Nagy. Od dnes (16.2.2011) má každý návštevník internetovej stránky MŽP SR možnosť vyplniť interaktívny dotazník k pripravovanému zákonu o ochrane prírody a krajiny. Na odpovede majú záujemcovia o túto diskusiu mesiac.

IV. zasadnutie Slovenskej geologickej rady aj o zosuvoch či ťažbe zlata

15.02.2011 Poradný orgán v otvorených otázkach geológie. Toto je základný princíp fungovania združenia širokého spektra geológov a odborníkov v Slovenskej geologickej rade. Problematika ťažby zlata, hľadania nových zdrojov nerastných surovín, nerastov na morskom dne. Na prvom tohtoročnom zasadnutí rady bol prítomný i minister životného prostredia SR, József Nagy. Rade priblížil najaktuálnejšie otázky geológie, ktoré plánuje rezort v najbližšom období riešiť. Minister na zasadnutí vyzdvihol význam geológie nielen pri riešení aktuálnych problémov životného prostredia, ale aj pre hospodársky rast Slovenska.

Inšpektori odpadového hospodárstva zistili porušenie zákona vo väčšine kontrolovaných obcí

14.02.2011 Inšpektori odpadového hospodárstva Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) vykonali v minulom roku 827 kontrol. Porušenie právnych predpisov zistili až pri 359 kontrolách, čo znamená podiel 43,4 %.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152] 
Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže