Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správy

Národný park Veľká Fatra

31.03.2011 Pre svoje jedinečné prírodné krásy a zachovalosť územia, pribudol takmer pred desaťročím, k ôsmym dovtedajším národným parkom, náš najmladší - Národný park Veľká Fatra. Vyhlásený bol nariadením vlády Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. apríla 2002.

Na Slovensko prileteli prvé lastovičky

30.03.2011 Bratislava 30. marca (TASR) - Na Slovensko sa v týchto dňoch vracajú desiatky druhov sťahovavých vtákov. Medzi najočakávanejšie migrujúce druhy patrí lastovička obyčajná, ktorá je známa aj ako posol jari. Prvá lastovičku už ornitológovia spozorovali, a to v utorok 29. marca na Hrušovskej zdrži pri Bratislave.

Bezpečné dodávky pitnej vody

29.03.2011 Bezpečnosť dodávky pitnej vody je hlavnou témou projektu Výskumného ústavu vodného hospodárstva (VÚVH), ktorý v týchto dňoch finišuje. Jeho kľúčovým výstupom je návrh Plánu bezpečnosti pitnej vody prispôsobený podmienkam v slovenskom vodárenstve, ktorý sa overil vo vybranom vodárenskom systéme. Predstavuje to najúčinnejší spôsob ako zabezpečiť zdravotnú bezchybnosť vody a spoľahlivé zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. Do praxe sa premietne v podobe smernice.

Opatrenia na elimináciu stretnutí medveďa s človekom v praxi

29.03.2011 Úprava kontajnerov na komunálny odpad v blízkosti rekreačných zariadení a obytných domov, intenzívne informovanie turistov i verejnosti žijúcej v tejto oblasti prostredníctvom tabúľ a letákov a ďalšie ochranné opatrenia napomôžu predchádzať neželanému stretnutiu medveďa s ľuďmi. Rezort životného prostredia podporil realizáciu ochranných opatrení pre obce prostredníctvom Environmentálneho fondu vo výške 70-tisíc eur. Prvé výstražné a informačné tabule a upravené kontajnery dnes na Donovaloch predstavil verejnosti minister životného prostredia József Nagy. „Cieľom týchto opatrení je predovšetkým začať reálne vyvíjať kroky, ktoré boli v minulosti zanedbávané. Verím, že opatrenia prinesú želaný efekt,“ povedal minister József Nagy. Súčasťou opatrení je aj nový zákon o ochrane prírody a krajiny, ktorý bude pamätať aj na prevenciu.

Čerpanie prostriedkov z fondov Európskej únie má stúpajúcu tendenciu

28.03.2011 Viac ako dvojnásobné zvýšenie čerpania financií z Operačného programu Životné prostredie zaznamenalo k dnešnému dňu Ministerstvo životného prostredia SR. Minister József Nagy sa od svojho nástupu zasadil za zjednodušenie výziev, resp. postupov implementácie a zefektívnenie komunikácie s prijímateľmi, ale aj za intenzívnu informačnú kampaň, školenia či semináre. Takto sa súčasnému vedeniu ministerstva podarilo zvýšiť čerpanie zo 4,45% až na dnešných 10%.

Klíma, voda a systém včasného varovania pred žiarením

25.03.2011 22. marec: Svetový deň vody (SDV), 23. marec: Svetový meteorologický deň (SMD)
Tohtoročné heslá: pre SDV: „Water for cities“ – Voda pre mestá,
pre SMD: „Climate for you“ – Klíma a človek

Pozvánka na brífing

25.03.2011 Ministerstvo životného prostredia SR a Štátna ochrana prírody SR Vás pozývajú na brífing na tému
Opatrenia na elimináciu škôd spôsobených veľkými šelmami a možných nebezpečných stretov s medveďom v praxi

Deň otvorených dverí 2011 na SHMÚ

25.03.2011 25.3.2011 - Deň otvorených dverí 2011 na regionálnych strediskách SHMÚ od 09.00 do 16.00 h

József Nagy: „Ukážme, že aj Slovensku záleží na Zemi a jej budúcnosti.“

23.03.2011 Aj tento rok sa na hodinu vypnú mnohé svetlá na Zemi a na celom svete vykonajú aj ďalšie environmentálne aktivity pre ochranu klímy. 26. marca 2011 tak všetci venujú symbolickú hodinu od 20:30 do 21:30 hod. našej planéte. „To, že nám na životnom prostredí a Zemi záleží, môžeme všetci vyjadriť jednoduchým spôsobom. Zapojme sa spolu so všetkými zamestnancami rezortu životného prostredia do celosvetovej dobrovoľnej akcie Hodina Zeme a ukážme, že aj Slovensku záleží na Zemi a jej budúcnosti,“ vyzýva Slovákov minister životného prostredia József Nagy.

Verejná diskusia k zákonu o ochrane prírody a krajiny s veľkou odozvou

23.03.2011 16. február až 16. marec – počas tohto obdobia mala široká odborná, ale aj laická verejnosť možnosť vyjadriť svoje názory a predstavy o tom, akú podobu by mal mať nový zákon o ochrane prírody a krajiny z dielne ministerstva životného prostredia. Túto možnosť počas celého mesiaca využilo takmer 800 záujemcov. „Teší ma prejavený záujem ľudí o problematiku ochrany prírody, ktorá sa bytostne dotýka každého z nás,“ zdôraznil minister József Nagy. Verejnou diskusiou sa tak skončila prvá fáza prípravy nového právneho predpisu.

Reakcia ministra životného prostredia J. Nagya na článok uverejnený v denníku SME

22.03.2011 Na základe poznatkov, ktoré máme k dispozícii, je prípad odstraňovania následkov lykožrútovej kalamity spoločnosťou LSO kauzou bývalého vedenia ŠOP. V prvom polroku 2010 sa totiž objavili známky chybne nastaveného systému a následne aj využitia všetkých jeho chýb. Skonštatoval to minister životného prostredia SR József Nagy v reakcii na medializované informácie, podľa ktorých mali ochranári stratiť státisíce na financovaní odstraňovania následkov lykožrútovej kalamity v slovenských lesoch. Požiadavka na opatrenia proti lykožrútovi bola zakotvená v Zákone o lesoch. S jeho gestorom bude MŽP rokovať o lepšom nastavení systému, aby sa v budúcnosti nemohol zneužívať.

Svetový deň vody aj o protipovodňových opatreniach

22.03.2011 O dôležitosti vody o jej význame v mestách diskutovali dnes za prítomnosti predsedníčky vlády Ivety Radičovej a ministra životného prostredia Józsefa Nagya odborníci na problematiku vody. Pozvanie prijalo bezmála 200 vodohospodárov z celého Slovenska. V poradí už 16. celoslovenská odborná konferencia v oblasti vodného hospodárstva pripadá na deň, ktorý bol OSN vyhlásený za Svetový deň vody. Voda pre mestá: reakcia miest na výzvy - je kľúčovou témou týchto dní.

Pripomienkuje sa návrh zákona o obchodovaní s chránenými živočíchmi a rastlinami

21.03.2011 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a reguláciou obchodu s nimi (zákon o CITES) predložilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky na medzirezortné pripomienkové konanie. Od piatka (18.3.2011) plynie 15-dňová lehota na jeho pripomienkovanie. Minister životného prostredia József Nagy kladie dôraz na to, aby sa na jeho príprave podieľala aj verejnosť.

Dohovor o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier bol podpísaný pred 19-timi rokmi

17.03.2011 Ochrana a využívanie hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier je hlavným cieľom tzv. Helsinského dohovoru. Len posilnením preventívnych opatrení zameraných na redukciu znečistenia vôd na národnej a medzinárodnej úrovni je možné dosiahnuť ich ochranu. Gestorom dohovoru, ktorý bol podpísaný pre 19-timi rokmi je na Slovensku Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

Skončila sa prvá pracovná skupina k zákonu o odpadoch

16.03.2011 Za účasti takmer 50 zástupcov z radov širokej odbornej, ale i laickej verejnosti sa včera 15. marca 2011 skončila pracovná skupina k príprave nového zákona o odpadoch a vykonávacích vyhlášok k zákonu o odpadoch. Stretnutie sa uskutočnilo na podnet ministra Józsefa Nagya s cieľom zapojiť do prípravy zákona všetkých, ktorých sa nové legislatívne zmeny dotknú alebo sa aktívne zaoberajú touto problematikou.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152] 
Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Enviro-portál Zelený vzdelávací fond Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže